อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน
TQM for Management
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
ขออภัยในปี 2556-2560 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
การบริหารโครงการ ( Project Management )
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

QC Story

Kaizen by Small Group Activity

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

TQM for Management

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1,WEEE And REACH)

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS ( IEA )for ISO14001:2004

The British Retail Consortium (BRC)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 19.18 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 02.38 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN