อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา TS16949:2009

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

Coaching & Train the Trainer for QCC

QC Story

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

Kaizen Suggestion system

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) และ KAIZEN ในองค์กร

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)


TQM for Management

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ ISO TS16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอบรม ISO14001:2004

จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ELV And REACH)

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 18.46 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 59 เวลา 11.28 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN