อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
TQM for Management
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
Kaizen Suggestion system
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ELV And REACH)
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา TS16949:2009

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

QC Story

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS

เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

Logistic and Supply Chain

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอบรม ISO14001:2004

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ ISO TS16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ (Service Mind )

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

ระบบคัมบัง(Kanban System)


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 08.51 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา เมื่อวันที่ 07 ก.ค. 59 เวลา 11.11 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN