อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)
การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS ( IEA )for ISO14001:2004
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1,WEEE And REACH)
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

Kaizen by Small Group Activity

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน


เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

8D Report and Why-Why Analysis Technique

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

Internal Audit ระบบ GMP/HACCP

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 21.33 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 13.18 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN