อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1,WEEE And REACH)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity


รูปผึกอบรมสัมมนาทั้งหมด
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงานที่ปรึกษา ISO9001:2015

ที่ปรึกษา ISO14001:2015

ที่ปรึกษา IATF16949:2016

ที่ปรึกษา AS9100:2009

ที่ปรึกษา TQM

ที่ปรึกษา TPM

ที่ปรึกษา Lean

ที่ปรึกษา QCC

ที่ปรึกษา 5ส
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

Coaching & Train the Trainer for QCC

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method


การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การบริหารโครงการ ( Project Management )

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

The British Retail Consortium (BRC)

Requirements & Internal Audit for GMP codex

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)


ชื่อ-นาสกุล * :
บริษัท :
โทรศัพท์ * :
E-mail * :
เรื่อง * :
รายละเอียด :
:

ดูบทความทั้งหมด
สารบัญเอกสาร

สารบัญบันทึกคุณภาพ

สัญญาจ้างพนักงานประจำ

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

วางแผนการฝึกอบรม

รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)

รายการทรัพย์สินของลูกค้

ป้ายแดง

ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process

ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process

ใบสมัครงาน APPLICATION FORM

ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี

ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี


รวมดาวน์โหลดหั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


free hit counter
Free PageRank Checker
  • บอท มา วันนี้ เวลา 06.10 น.
  • บอทYahooยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา วันนี้ เวลา 22.14 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทYandexยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN