อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
Kaizen by Small Group Activity
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ที่ปรึกษา 5ส


จุดมุ่งหวังในการนำกิจกรรม 5 ส. มาบริหารในองค์กร

   กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำนวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ลดความสิ้นเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี กิจกรรม 5 ส. จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงาน กิจกรรม 5 ส. หมายถึง
   1. สะสาง: การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็น ของที่ไม่จำเป็นขจัดออกไป
   2. สะดวก: การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้
   3. สะอาด: การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้อยู่เป็นนิจ
   4. สุขลักษณะ: การรักษาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
   5. สร้างนิสัย: การปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

ความสําคัญของ 5 ส
   5 ส เป็นหลักเบื้องต้น / พื้นฐานเพื่อทําให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดปลอดภัย น่าอยู่
น่าทํางาน
   1.มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการเพิ่มผลผลิต
   2.มีความเกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากรและเวลา
   3.มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือของผู้รับบริการ
   4.มีความเกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะ
   5.มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทํางานเป็นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน

รูปแบบโครงการให้การปรึกษาและฝึกอบรม
   1.กำหนดแผนโครงการฝึกอบรมและให้การปรึกษา 1 รอบกิจกรรมภายในระยะเวลา 8 เดือน
   2.ว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เข้ามาอบรมให้ความรู้ และเป็นผู้แนะนำ (coach) ในการดำเนินโครงการร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
   3.ผู้บริหารระดับสูง (ประธานบริษัทฯ) เป็นประธานโครงการ เพื่อสนับสนุนและมุ่งมั่นให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
   4.ผู้บริหารระดับสูง (ประธานบริษัทฯ) ต้องแต่งตั้งคณะทำงาน และผู้ตรวจประเมิน 5 ส. ตามที่ ที่ปรึกษา (consultant) แนะนำ เพื่อรับผิดชอบในการรณรงค์ ปรับปรุงและตรวจสอบ ทุกฝ่าย/แผนก และหน่วยงาน และติดตามประเมินผล ตามที่ได้รับการมอบหมายจากที่ปรึกษา
   5.องค์กรต้องจัดหาบุคลากร ที่เป็นหน่วยงานหลักและผู้ประสานงาน (coordinator)  ในการศึกษาระบบกิจกรรม 5 ส. จากที่ปรึกษาทุกขั้นตอน อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรทั้งหมด ประชาสัมพันธ์ สร้างแจงจูงใจ แก่พนักงาน
   6.บริษัท ฯ ทำหน้าที่ในการ วางแผนโครงการ อบรม   เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ และวางระบบให้  กิจกรรม 5 ส. สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้

เป้าหมายโครงการ
   1.สถานที่ทำงานมีความ เป็นระเบียบ เรียบร้อยตามหลักมาตรฐาน 5 ส. และบริษัทฯ มีมาตรฐาน 5 ส. 1 ฉบับ
   2.พนักงานและบุคลากรมี จิตสำนึกทัศนคติและมีระเบียบ วินัยมากขึ้น ผลการตรวจประเมินคะแนน 5 ส. ต้องมากกว่า 70% ทุกพื้นที่
   3.มีการคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส. ของบริษัทฯ ทั้งระดับบริหารและพนักงาน 2 ทีม
   4.ดำเนินกิจกรรมครบทุกขั้นตอน 5 ส. (สะสาง, สะดวก,สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ที่มีการตรวจประเมินแข่งขันโดยคณะกรรมการ 5 ส. ของบริษัทฯ และประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี และใช้เป็นรูปแบบมาตรฐาน 5 ส. ขององค์กรต่อไป
   5.มีการนำกิจกรรม 5 ส. ไปปรับปรุงระบบการทำงานสู่การเพิ่มผลผลิต ที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรอย่างน้อย100,000 บาท 
   

step ขั้นตอน M1 M2 M3 M4 M5 M6
Plan 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องกิจกรรม 5 ..                                                                       
  2. ผู้บริหารสูงสุดกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ    ..           
  3. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะดำเนินกิจกรรม 5     ..          
  4.ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์การใช้ 5ส ในสถานประกอบการ     ..          
  5.อบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม และพนักงาน         ..          
  6.แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ    ..        
  7.จัดทำมาตรฐาน 5 ส และ รายการตรวจประเมิน      ....  ..      
  8.จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและเวลาทำ 5ส แต่ละโซน      ..      
 Do

9.ดำเนินการทำ (Big Cleaning Day) โดยเน้นให้เกิด สะสาง สะดวก สะอาด และดำเนินการทำความสะอาดตามอำนาจหน้าที่
    - ดำเนินกลยุทธ์ป้ายแดง
    - เริ่มดำเนินกิจกรรม 5สประจำวัน

    - ถ่ายรูปเปรียบเทียบก่อน-หลังดำเนินกิจกรรม

   

 

   ..
      ..
..

 

 
.....
.. 
......
..
.....
..
 Check 10. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 5       ..     
  11. อบรมให้ความรู้คณะผู้ตรวจประเมิน          ..    
  12. จัดทำแผนการตรวจประเมิน            ..    
  13.ดำเนินการตรวจประเมินตามแผนและสรุปผลการตรวจประเมิน
     - ระดับ1  พนักงานตรวจสอบด้วยตนเอง  (ทุกวัน)
     - ระดับ2 ผู้ตรวจประเมินตรวจ (ทุกเดือน)
     - ระดับ3 TOP ตรวจ ( 6 เดือนครั้ง)
 
       ......
      ..
 
......
      ..
      ..
 ......
      ..
  14.สื่อสารผลการตรวจประเมินจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์         ..   ..
 Action

15. ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข/ประชุมทบทวนการบริหารกิจกรรม

         ..  ..

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูล
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
  
TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์)
TEL : 0904649464 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email :
info@bigqtraining.in.th

 

ที่ปรึกษา 5ส

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN