อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
The British Retail Consortium (BRC)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


สารบัญเอกสาร
สารบัญบันทึกคุณภาพ
สัญญาจ้างพนักงานประจำ
สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
วางแผนการฝึกอบรม
รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)
รายการทรัพย์สินของลูกค้
ป้ายแดง
ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process
ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์
ใบสั่งซื้อ
ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process
ใบสมัครงาน APPLICATION FORM
ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี
ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี
ใบลูกค้าร้องเรียน
ใบรายงานผลการฝึกอบรม
ใบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
ใบรายงานคุณภาพสินค้าที่ผิดปกติ
ใบร้องเรียนผู้ขายและผู้รับจ้าง
ใบร้องขอฝึกอบรม
ใบแผนงาน
ใบแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี
ใบแผนการตรวจติดตามภายใน
ใบประวัติเครื่องมือตรวจวัด
ใบประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์
ใบประวัติการฝึกอบรม
ใบประเมินวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ใบประเมิน Supplier Outsourced process
ใบบันทึกการประชุม
ใบบันทึการแจกจ่ายและเก็บคืนเอกสาร
ใบเทียบโครงสร้างเอกสาร
ใบติดต่องาน
ใบตรวจติดตามและให้คะแนนกิจกรรม 5 ส
ใบตรวจเช็คเครื่องจักร
ใบแจ้งป้องกัน
ใบแจ้ง-เซ็นชื่อการฝึกอบรม
ใบแจ้งซ่อม บำรุงรักษา ขอยกเลิกการใช้งาน
ใบแจ้งแก้ไข
ใบควบคุมการสั่งซื้อ
ใบขออนุมัติกำลังคน
ใบข้อมูลพื้นฐาน Supplier Outsourced process
ใบขอซื้อ
ใบขอ จัดทำ-แก้ไข-ยกเลิก-ทำลายเอกสาร
ใบกิจกรรมข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มสถิติวัดความพึงพอใจของลูกค้า
แบบประเมินการสัมภาษณ์
บัญชีรายชื่อเครื่องมือตรวจวัด
บัญชีรายชื่อ Supplier Outsourced process ที่ได้มาตรฐาน
ทะเบียนรายชื่อทืมงานตรวจติดตาม
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับเอกสาร
Skill Map
QC_Flowchart
LOG SHEET
Check List
ตัวอย่าง คู่มือระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสื่อสารภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางแผนระบบบริหารและกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับการสั่งซื้อจากลูกค้าและการส่งมอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารนโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบ่งชี้และสอบกลับผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการทบทวนฝ่ายบริหาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจวัดผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำ 5ส.
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมทรัพย์สินของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเครื่องมือตรวจวัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขและป้องกัน,ปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการกำหนดอำนาจหน้าที่
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 แปลไทย+อังกฤษ
หน้า: 1 | 2 | 3 |
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN