อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการโค้ช Coaching


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

หลักการและเหตุผล
    สถานประกอบการคือโรงเรียนชั้นเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานฝึกฝนรุ่น ต่อ รุ่น ผ่านมา แล้วผ่านไป ความรู้อันมีคุณค่าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้นั้นมิได้ถูกถ่ายทอดแก่บุคคลรุ่นหลังทำให้ต้องลองผิดลองถูกกันอยู่ร่ำไป
    ในสถานประกอบการหลายแห่งมักประสบปัญหาเดียวกัน ถึงแม้ทุก ๆ องค์กรจะมีการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน  อย่างไรก็ตาม การสอนงาน ยังคงได้เพียงเศษเสี้ยวของความรู้ที่มี สาเหตุสำคัญคือ การค้นหาศักยภาพของบุคคลนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลให้พบนั้นมีความสำคัญยิ่งที่จะให้บุคคลนั้นดึงศักยภาพของตนที่ตนเองอาจไม่รู้มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในองค์กรเพื่อเป็นพลังนำพาองค์กรก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
   1.พัฒนาหัวหน้างานหรือผู้บริหารให้มีความรู้และทักษะ ด้านการโค้ช และการให้คำปรึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ทักษะการโค้ชและการให้คำปรึกษาที่เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลที่มีความแตกต่างกันแต่สามารถนำมาสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยการใช้สื่อที่เข้าใจง่าย มีขั้นตอนที่ชัดเจน และการฝึกปฏิบัติการตั้งคำถาม การฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร ในห้องอบรมเพื่อเพิ่มทักษะได้แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   15 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
วันที่ 1
   • การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเป็นหนึ่งเดียวและเปิดใจรับสิ่งใหม่
   • ทฤษฎีการโค้ชและการให้คำปรึกษา
     รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชและการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน   ,กลไกของสมองกับการโค้ช, รูปแบบของการโค้ช ชนิดต่าง ๆ, หลักการตั้งคำถาม ที่ล้วงลึก  และการฟังสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม
   • การค้นหาศักยภาพของบุคคล
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการเรียนรู้ บุคคล และค้นหาศักยภาพของบุคคล   การเรียนรู้การสื่อสาร ด้านภาษากาย คำพูด และสีหน้า เพื่อการโค้ชบนศักยภาพของบุคคลนั้น ๆ
วันที่ 2
   • การค้นหาความกลัว/ความต้องการของมนุษย์
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจความต้องการและความกลัวของแต่ละบุคคล
   • การพัฒนาศักยภาพ (จุดแข็ง  พรสวรรค์  ทักษะ และความรู้)
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ และแยกแยะความแตกต่างระหว่าง จุดแข็ง พรสวรรค์ ทักษะ และความรู้ ได้อย่างชัดเจน และแนวทางการโค้ชบนจุดแข็ง และ การให้คำปรึกษาด้านความรู้และเพิ่มทักษะให้ถูกต้อง ตามศักยภาพของบุคคล
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม และการโค้ชบน ศักยภาพของบุคคล
   • หลักการตั้งคำถาม
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้หลักการตั้งคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระชับตรงประเด็น ไม่หลงทาง
   • เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาสู่การปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ทราบเทคนิค ขั้นตอน  วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษาในแต่ละกรณี เช่น การปรับปรุงพฤติกรรม การเพิ่มขีดความสามารถ เป็นต้น
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรมการานำเทคนิคและ ขั้นตอน วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษา มาใช้อย่างถูกต้อง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN