อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
8D Report and Why-Why Analysis Technique
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

สถาบันฝึกอบรม Team Building


สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง
หลักสูตร Team Building
(The Power of Teamwork for High Performance Organization)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันองค์กรที่ประสบความสำเร็จ นอกจากการวัดผลประกอบการที่เป็นกำไรประจำปีขององค์กรแล้ว คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการสร้าง Team Work เป็นสิ่งสำคัญและ Team Work จะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหากสมาชิกในองค์กรไม่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทีมบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ จิตสำนึกของพนักงานทุกคน ดังนั้นองค์กรที่สมาชิกหรือ พนักงานมีจิตสำนึกมากก็จะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรเติบโตและแข่งขันในโลกธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด การสร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกหรือพนักงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเข้าใจตรงกัน
แนวทางที่ถูกต้องของการพัฒนาการทำงานเป็นทีมก็คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในการทำงานเป็นทีม และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมกัน สามารถให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และรับรู้ได้ถึงพลังบวกและผลดีที่เกิดจาการทำงานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ยึดในเป้าหมายเดียวกัน จากนั้นจึงค่อยให้สมาชิกทุกคนช่วยกันพัฒนาต่อยอดและดำรงความเป็นทีมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
   1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการทำงานเป็นทีม
   2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
   3.เพื่อสร้างพลังของทีมงานสู่องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, ระดับหัวหน้างาน , ระดับวิศวกร        

จำนวนผู้เข้าอบรม     
   50-100 คน

กำหนดการอบรม
   วัน                  เวลา           รายละเอียด

   วันที่1             8.30-12.00         - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการละลายพฤติกรรม
                                                - กิจกรรมเพื่อการวิเคราะห์และการเข้าใจตนเอง
                                                - กิจกรรมเพื่อการวิเคราะห์และเข้าใจผู้อื่น
                      12.00-13.00          พัก
                      13.00-16.30        - องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                                                - จากองค์กรที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่
                                                - จิตสำนึกของคนทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                                                - การสร้างพลังของทีมสู่ทีมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
  วันที่2              8.30-12.00         - 6 องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างทีมงาน
                                                         * การสื่อสารเพื่อประสานพลัง:การฟังและการชักจูงบุคคลอื่น
                                                         * การเชื่อมโยงพลังของทีมงาน:ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
                                                         * การสร้างความร่วมมือภายในทีมงาน:การทำงานร่วมกัน
                                                         * จุดเด่นของทีม:การอยู่และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
                                                         * ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์:การร่วมกันแก้ปัญหา        
                                                         * พลังสูงสุดของทีม:การยอมรับและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                     12.00-13.00            พัก
                     13.00-16.30         - แนวทางการสร้างและพัฒนาทีมงานด้วย Mind Map
                                                - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม Team Building

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN