อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน
ขออภัยในปี 2556-2560 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001
การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)
การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100 : 2009 ©

หลักการและเหตุผล
   AS9100:2009 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับอากาศยาน ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย  International Aerospace Quality Group หรือ IAQG ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1998 มีวัตถุประสงค์ ในการสร้างมาตรฐานทางด้านระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ (Aerospace sector) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยรวมถึงการลดต้นทุนลง โดยสมาชิกจะประกอบด้วยบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยในปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้จะเป็น Rev C (AS9100:2009) ซึ่งได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2009 และได้ขยายขอบเขตของการนำไปใช้งาน ให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วยกิจการด้านการขนส่งทางอากาศ (Aviation) กิจการด้านอวกาศ (Space) และกิจการด้านกองทัพ (Defense)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน AS9100:2009
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน AS9100:2009 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   8.30 – 12.00     - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ  AS9100:2009
                           - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                           - การมองเป็นกระบวนการ  (Process approach)
                           - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                           - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ 4  ถึงข้อ 8
                           - การตีความข้อกำหนดใน AS9100:2009
                                * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality management systems)
                                * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  (Management  responsibility)
   12.00 – 13.00    - พัก
   13.00 – 16.30        * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร  (Resource  management)
                                * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ  (Product  Realization)
                                * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง  (Measurement, analysis and improvement)
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN