อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP
SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)

ฝึกอบรม OHSAS 18001


ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety management System)

หลักการและเหตุผล
   มอก./OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่ดำเนินติดตั้งระบบหรือผู้มีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของการทำระบบและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001
   2.เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                             กิจกรรม
09.00-12.00 น.      - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ มอก./OHSAS 18001
                            - ความจำเป็นในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีต่อองค์กร
                            - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                            - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ4.2  ถึงข้อ 4.6
                            - การตีความข้อกำหนดใน มอก./OHSAS 18001
                               * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                               * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
                               * ข้อ 4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                      
                               * ข้อ 4.3 การวางแผน
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.         * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                               * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                               * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 อุดมศักดิ์
TEL : 0904649464 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

ฝึกอบรม OHSAS 18001

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN