อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)
การบริหารโครงการ ( Project Management )
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)


จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร
(Safety Awareness with in Organization)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานของพนักงานย่อมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ประกอบในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเมื่อเกิดความผิดปกติส่วนบุคล และเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุย่อมบังเกิด
 
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง  การกระทำหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น
 - การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน  เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด
 - ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
 - ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร
 - ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน
 - การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 - การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้
 - การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย  เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เป็นต้น
 - การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน ฯลฯ

ผลกระทบ : การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
 
   สิ่งเหล่านี้องค์กรสามารถลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างความตระหนัก ผ่านการรับรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุและผล นำไปสู่การกระทำที่ปลอดภัยได้

วัตถุประสงค์
   เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
08.00-12.00  - ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ
                    - ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
                      ( Incident , Near miss, Accident)
                    - ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ
                    - แนวคิดและความสำคัญของ Zero Accident
                      * การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุอุบัติเหตุอันตรายจากอุบัติเหตุเฉียดฉิว (Near Miss Accident)
                      * การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุตรง
                      * การควบคุมป้องกันแก้ไขสาเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของฝ่ายจัดการในการ ควบคุมความปลอดภัยใน
                        การทำงานของพนักงานและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
                     * การป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซากและการฝึกปฏิบัติค้นหาทุกสาเหตุและการแก้ไข
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.00  * การแก้ไขปัญหาสาเหตุจากพนักงานทุกคนทุกระดับไม่สนับสนุนไม่ร่วมมือดำเนินงานอย่างจริงจัง
                     * การควบคุมแก้ไขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
                     * การพัฒนาการจัดการความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการป้องกันอุบัติเหตุอันตราย
                  - เครื่องมือสำหรับการจัดการความปลอดภัย
                     * Behavior Base Safety
                     * Job Safety Analysis
                     * Kiken Yoshi Training
                  - Q&A

รูปแบบการบรรยาย
   - บรรยายยกตัวอย่างประกอบคำบรรยาย


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN