อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร


การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
  ISO 14001   เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประยุกต์ใช้เกิดผลสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้ที่ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO14001,การประเมินความเสี่ยง , การดำเนินการในการลดผลกระทบ ,รวมถึงการสิ่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจ ข้อกำหนดของระบบ ISO14001:2004 ,การประเมินความเสี่ยง การตั้งเป้าหมายและการจัดทำแผนงานในการลดผลกระทบ ,รวมถึงการสิ่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้คนในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                        รายละเอียด

วันที่ 1
09.00-12.00    - ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน
                     - สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
                     - แนวคิดการปกป้องสิ่งแวดล้อม , ป้องกันมลพิษ
                     - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ ISO14001
                     - หลักการวางระบบ ISO 14001 ในองค์กร
                     - โครงสร้างองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
                     - PROCESS MAP ISO14001
                     - การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001:2004
                             * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป                                 
                             * ข้อ 4.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
                             * ข้อ 4.3 การวางแผน
                     - ขั้นตอนการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ และการวิเคราะห์
                                Input/Output
12.00-13.00    - พักเที่ยง
13.00-16.00            * การบ่งชี้ประเด็น/ผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้รายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
วันที่ 2
09.00-12.00    - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
12.00-13.00    - พักเที่ยง
13.00-16.00            * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ
                     - การส่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กร
                             * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ
                             * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ
                     - Q&A                      


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel : 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel : 0904649464,095-4469446 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.in.th
Email :
info@bigqtraining.in.th

หลักสูตรอบรม การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN