อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

TQM for Frontline Manager and Supervisor
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
TQM for Management
Kaizen by Suggestion System
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร
การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

สถาบันฝึกอบรม
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015
และ IATF16949:2016


เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   การดำเนินงานในระบบบริหารต้องมีการกระทำอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการของ PDCA เพื่อทำให้การการดำเนินงานที่ดีในแต่ละกระบวนการ
 

   แต่ในกระบวนการทำงานทุกคนมีคว่ามเข้าใจดีว่าย่อมมีโอกาศที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากแต่ละกระบวนการมีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาได้เช่น คน วัตถุดิบ วิธีการ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ( 4M1E )
 
   เพื่อทำให้เกิดการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกข้อกำหนดใหม่จึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการดังนี้
 

วัตถุประสงค์
   ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิดของระบบการจัดการแบบใหม่และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00     - แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารเพื่อป้องกันปัญหา
                       - ปัจจัยในการทำงานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                       - รูปแบบปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                       - กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                         Step 1  การทบทวนและการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
                         Step 2  ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาเฉพาะหน้า
                      - การควบคุมและแก้ไขเบื้องต้น
                      - การจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
                         Step 3  การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ
                      - การศึกษาความไม่สอดคล้องที่คล้ายคลึงกัน
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30       Step 4 การดำเนินการจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - การนำเสนอแนวทางจัดการ
                      - การประเมินทางเลือก
                      - การจัดทำแผนการจัดการกับสาเหตุ
                      - การดำเนินการตามแผน
                         Step 5 การตรวจสอบผลการจัดการ
                         Step 6 การอัพเดตความเสี่ยงและโอกาส
                      - การนำแนวทางจัดการไปอัพเดทความเสี่ยง
                         Step 7 การทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารตามแนวทางจัดการความเสี่ยง
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการแก้ไขป้องกันผ่านชุด workshop ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นเคสสำหรับทำกิจกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN