อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)
การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949:2009

หลักการและเหตุผล
   ISO/TS16949 เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดจาก องค์การ ISO, BIG 3  โดยผนวกข้อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและข้อกำหนด  ISO9001:2008 ไว้ด้วยกัน เพื่อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการออกแบบ/พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเน้นการป้องกันความบกพร่อง การลดความฝันแปร และการสูญเสียในห่วงโซ่ของการส่งมอบ ซึ่งการที่จะจัดทำและรักษาระบบให้ได้ประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อกำหนดของระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้เกิดมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม            
   30 คน

กำหนดการอบรม ( 2 วัน )
เวลา                    กิจกรรม

   วันที่1    
   9.00 – 12.00       -  ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ ISO/TS16949  
                               - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                               - การมองเป็นกระบวนการ  (Process approach)
                               - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA 
                               - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ 4  ถึงข้อ 8
                               - การตีความข้อกำหนดใน ISO/TS 16949:2009
                                 * ข้อ4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality management systems)
   12.00 – 13.00     - พัก
   13.00 – 16.00        * ข้อ5.ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  (Management  responsibility)
                                 * ข้อ6.การบริหารทรัพยากร  (Resource  management)

   วันที่2     
   9.00 – 12.00       - การตีความข้อกำหนดใน ISO/TS 16949:2009  ( ต่อ )     
                                * ข้อ7.กระบวนการผลิต/การบริการ  (Product  Realization)
   12.00 – 13.00     - พัก
   13.00 – 16.00       * ข้อ8.การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง(Measurement,analysis and improvement)
                               - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN