อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
8D Report and Why-Why Analysis Technique
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

สถาบันฝึกอบรม APQP & CP


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม
Advance Product Quality Planning & Control Plan
(APQP & CP) 2nd Edition for TS 16949 

หลักการและเหตุผล
   การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย AIAG ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้องในแต่ละเฟสเพื่อให้สามารถสามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสถาบัน BIG Q TRAINING ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการพัฒนาแผนควบคุม  สำหรับใช้ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการจัดทาแผนควบคุมตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ APQP และ Control Plan ในการจัดทำ NEW MODEL

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา             กิจกรรม

    09.00-12.00    หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                                 - วัตถุประสงค์ของการทำ APQP
                                 - ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้อง
                             แนวทางการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
                                 - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                                 - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                                 - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
12.00-13.00            - พัก
13.00-16.30            - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                                 - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                            Control Plan
                                 - ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
                                 - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP
                                 - SPC และ Poka Yoke สำหรับควบคุมกระบวนการ
                                 - Work Shop
                                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม APQP & CP

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN