อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

สถาบันฝึกอบรม MSA


การวิเคราะห์ระบบการวัด
Measurement System Analysis
(MSA) 4th Edition

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการ ยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้องแต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่ง ผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง และความแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบ คุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัดซึ่งจำเป็นในช่วงของการทดลองผลิตและการผลิต จริงในเฟสที่ 4และ 5  
   ในกระบวนการวัดย่อยต้องมีความแปรผันเกิดขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1 สาเหตุธรรมชาติ (Common cause)   เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ โดยค่าความผันแปรมีลักษณะเสถียรภาพ สามารถคาดการณ์ได้
2 สาเหตุผิดพลาด (Special cause)    เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุผิดพลาด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ค่าดังกล่าวจะไม่เสถียร และคาดการณ์ไม่ได้
 
   ความคลาดเคลื่อนในระบบการวัดมี 3 ชนิด
   1 ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic error) เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่น อากาศ ความชื้น อุณหภูมิ แสงสว่าง แก้ไขได้โดยการควบคุมให้คงที่
   2 ความคลาดเคลื่อนจากพนักงานวัด (Personal Error) เช่นการขาดความรู้ในการวัด ความเข้าใจการใช้เครื่องมือ แก้ไขโดยการอบรมและสร้างมาตรฐาน
   3 ความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือวัด เกิดจากโครงสร้างของเครื่องมือวัด หรือวิธีการใช้งาน แก้ไขโดยการสอบเทียบ การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดใหม่ ใช้อุปกรณ์ยืดจับในการจับงานที่จะทำการวัด
   4 ความคลาดเคลื่อนจากสาเหตุอื่นๆ
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด ตามคำแนะนำของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                   - ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA
                   - ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับ MSA
                   - ความหมายของ “การวัด”
                   - ผลกระทบของการวัด (α , β )ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                   - บทบาทของการวัดต่อการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์
                   - หลักการและความแปรผันในระบบการวัด
                   - ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด
                   - ความถูกต้องและความแม่นยำของการวัด
                   - การปรับปรุงระบบการวัดเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อถือ
                   - ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาของระบบการวัด
                   - บ่งชี้ประเด็นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการวัด
                   - สิ่งที่ต้องเตรียมการก่อนการวิเคราะห์ระบบการวัด
                  การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบ Variable
                   - GR&R คืออะไร
                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำ
                   - Run Chart แสดงผลการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
                   - Whiskers Chart แสดงให้เห็นพิสัยของการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
                   - การคำนวณและการวิเคราะห์จากค่า Xbar-R
                   - การคำนวณและการวิเคราะห์ ค่า Repeatability , Reproducibility,GR&R  , Rp , PV , TV ,ndc
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                  การวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบการวัดแบบVariable
                   - Bias คืออะไร
                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
                   - คำนวณหาค่า bias
                   - คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Intervals) ของ Bias
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
วันที่ 2
09.00-12.00  การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำ เมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบVariable
                    - Linearity คืออะไร 
                    - ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและแม่นยำในแต่ละย่านวัด
                   - คำนวณหาค่า bias แต่ละย่านวัด
                   - คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น ของ Bias แต่ละย่านวัด
                   - การยืนยันสมมติฐานของค่า  (α , β )
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบการวัดแบบVariable
                   - Stability คืออะไร 
                   - ขั้นตอนการทวนสอบความเที่ยงตรงและแม่นยำ
                   - การคำนวณหาค่า UCL , LCL ของ Bais
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                   การวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ
                   - Kappa คืออะไร 
                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์ Repeatability , Reproducibility แบบ  Attribute
                   - การคำนวณ Kappa , Effectiveness , Miss Rate , False Alarm Rate
                   - Workshop (ทดลองจริง)
                   - นำเสนอผลการวิเคราะห์
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมกลุ่มในการประเมินและร่วมกันระดมความคิด
 
สิ่งที่องค์กรต้องจัดเตรียม ( ต่อกลุ่ม )
1 วิเคราะห์ระบบการวัดแบบ  Variable
   ความแม่นยำแบบวัด GR&R  , AV , EV , TV
   - ชิ้นงาน part เดียวกัน จำนวน 10 ชิ้น  จะต้องมีขนาดแตกต่างกันอย่างน้อย 5 กลุ่ม  ถ้าต่ำกว่านี้ค่า ndc จะต่ำ
   - เครื่องมือวัด 3 ตัวอาจเป็นเวอร์เนียร์หรือไมโคร ความละเอียดแย่สุด1/3 ของspecที่จะวัด (ควรมีความระเอียดมากกว่าไม่งั้นค่า ndc จะต่ำเหมือนกัน
   - สติกเกอร์สำหรับติดชิ้นงานทางเราจะจัดเตรียมให้
 
    ความถูกต้องแบบวัด biasและ Stability
   - ชิ้นงานที่มี SEPC ไกล้เคียงกัน 3 ชิ้น แต่เราจะสนใจแค่ชิ้นเดียวอีกสองชิ้นจะเป็นชิ้นหลอก
   - เครื่องมือวัดเหมือนกัน GR&R 
    ความถูกต้องแบบวัด  Linearity
   - ชิ้นงานจำนวน 5 ชิ้น(ต้องมีจุดวัดในชิ้นนั้นๆประมาณ 5 จุด)
   - เครื่องมือวัดเหมือนกัน GR&R 

2 วิเคราะห์ระบบการวัดแบบ  Attribute
   - ชิ้นงาน part เดียวกัน จำนวน 20 ชิ้น  และมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
       ถุงที่ 1 ชิ้นงานดี 30%
       ถุงที่ 2 ชิ้นงานเสีย 30%
       ถุงที่ 3 ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่ดี 20%
       ถุงที่ 4  ชิ้นงานที่ตัดสินใจยากแต่เป็นชิ้นงานเสีย 20%
   - WI  limit sample  ที่บอกว่าชิ้นงานแบบไหนยอมรับได้หรือไม่ได้
   - อุปกรณ์สำหรับตรวจเช่นแว่นขยายถ้าจำเป็นต้องใช้
   - ให้ผู้ที่คิดว่าเก่งเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะภายนอกแยกออกมาเป็น 4 ถุงไม่ต้องติดเลขเดียวจะติดทีหลัง
 
3 โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่องต่อกลุ่มเอาของใครมาก็ได้ต้องมีโปรแกรม office excel ด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม MSA

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN