อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)
เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)
QC Story
TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

สถาบันฝึกอบรม PPAP


กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
Production-Part Approval Process
(PPAP) 4th Edition

หลักการและเหตุผล
   กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญขององค์กรที่จะต้องมีการตรวจรับรองชิ้นส่วนที่ทำขึ้นมาทั้งจากผู้ส่งมอบขององค์กรเองและจากลูกค้า การทำผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบรายละเอียดตามขั้นตอนการดำเนินงานในการอนุมัติชิ้นส่วนตามระบบที่ PPAP ระบุไว้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับกิจกรรมการอนุมัติชิ้นส่วนใหม่อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายการส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์       

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต
   2.เพื่อให้มีความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการ ผลิตและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสำหรับการจัดทำ ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25-30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด

  8.30-12.00       - แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้เงื่อนไขของ PPAP
                          - การประยุกต์ใช้เทคนิคของ PPAP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/TS16949
                          - เทคนิคในการเตรียม Part Approved
                          - ข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตภายใต้เงื่อนใขของ  PPAP
                          - เทคนิคการเตรียมเอกสารด้านการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิต
12.00-13.00         พัก
13.00-16.30      - Customer Notification คืออะไร
                          - แนวทางและการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของ Customer Notification
                          - การกำหนดรายละเอียดในขั้นตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผลิตประเภทต่างๆ
                          - เทคนิคการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Part Submission Warrant (PSW)
                          - การอภิปราย สรุปเนื้อหา ตอบข้อซักถาม

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม PPAP

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN