อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)
ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS ( IEA )for ISO14001:2004

สถาบันฝึกอบรม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS(IEA) ISO14001:2004


การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS (IEA) ISO14001:2004

หลักการและเหตุผล
   ISO 14001 คือมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมในตลาดสินค้าสากลได้เพิ่มเงื่อนไขมากขึ้น ในประเทศไทยเองแม้ขณะนี้ผู้บริโภคยังไม่หยิบยกประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอำนาจต่อรอง แต่ผู้ผลิตควรให้ความสำคัญในการผลิตอย่างปลอดมลพิษ เพื่อจะไม่เป็นการผลักภาระด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาระทางสังคม ผู้ดำเนินการผลักดันและตรวจประเมินภายในจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางตรวจประเมินที่ถูกต้องเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดรับกับนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดกฎหมาย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2004 ตามแนวทาง ISO 19011
   2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้เข้าอบรมควรผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001:2004

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน

หัวข้อการฝึกอบรม
วัน          เวลา                กิจกรรม

วันที่1  8.30-12.00     - ทบทวนข้อกำหนด ISO14001:2004
                                  - ข้อกำหนด ISO14001:2004 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                                  - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                                  - หลักการของการตรวจติดตาม
                                  - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30      - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                     * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                     * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review) 
                                     * การวางแผนการตรวจติดตาม 
                                     * WORK SHOP 
                                     * การจัดทำ Check List  
                                     * WORK SHOP
วันที่2   8.30-12.00      * การประชุมเปิด
                                     * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                                     * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม 
                                     * WORK SHOP 
        12.00-13.00     - พัก
        13.00-16.30         * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                     * การประชุมปิด
                                  - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม 
                                  - Q&A 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN