อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)
การประยุกต์ใช้ระบบ ISO 14001 ในองค์กร
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


Lean Consulting overview

Item

Out line

Date

1.Project  preparation

(WS VSM Preparation)

- Greeting team

- Introduction Company Profile & Over view

- Establish Lean organization

- Change management &Lean concept

- Lean deployment & Goal

- Lean manufacturing system strategy

1 Day

2.Project launch lecture

- Lean house & historical

- List and define five steps of lean

- List the eight types of waste and how to correct them

- Differentiate value-non value added

- Work shop ; Waste hunting & Quick WIN

- Quantitatively assess your organization’s lean readiness

- Work shop ; Lean assessment

1 Day

3.Presentation and Discussion of guided reading

- Lean assessment result discussion

- Determine product families that share common processes (PQ&PP)

- Value stream selection

- Lean success case sharing (Step by step)

1 Day

4.Introduction to lean thinking in process industry course

- Training Lean manufacturing concept & overview

- Toyota way

- JIT and Jidoka concept

1 Day

5.Workshop “Value stream mapping”

- VSM current & Future state and workshop

- VSM Training class

- Define TOC and VSM work shop

- Determine kaizen burst  & lean tools

2 Days

6. Elaboration of the implementation plan and A3

- A3 Training Process management

- Create master & sub A3 report

1 Day

7.A3 report signature

- Team review all A3 report  and discuss the action log improvement plan

- Project agreement & Kick off

1 Day

8.Quick change over

- SMED Training (Introduction, Preparation , Separate Internal and External Work, Convert External, Streamline, Standard work)

- To identify pilot machine(Refer from VSM strategy)

- Jishuken SMED

2 Days

9.Pull system & leveling support

- Define a Pull System & leveling

- Communicate the advantages of a Pull System.

- Capacity analysis

- Kanban concept & calculation 

- Run line calculation

- Work shop design and implement Pull System

2 Days

10.Lean leadership for managers

 

- Change management & paradigms

- Lean Management and the Role of Lean Leadership

- Management support functions

1 Day

11.Standardized work

- Standardized Work & Job Instruction Overview

- Work shop

- Job breakdown sheet

- Job instruction metrology

- Standard work sheet

- Standardized Work Training Matrix

2 Days

12.Kaizen & Problem solving method

- Kaizen concept & implementation

- How to success kaizen activity

- Understand the purpose and process of problem solving.

- Apply Systems Thinking and Problem Solving Tools to Lean Initiatives (Problem solving step)

- Others to support kaizen activity

2 Days

13.Internal lean logistics :making materials flow

- Lean logistics concept

- Cellular Manufacturing techniques.

- PFEP (plan for every part)

2 Days

14.Daily management

- Visual control-display and management.

- Daily management concept.

- Process design for shop floor management

2 Days

Lean training-Management team

- Lean overview & thinking for management level.

1 Day

Implementation support – visit (total 22day)

- Consult & status follow up.

- Implement action log according to overall projects.

- Coaching and confirm direction of project

22 Days

Audit (2)

- Audit the effective of lean tools implementation

- Actual & Target comparison / Gap analysis

2 Days

Result evaluation and next step planning

- Celebration team

- Next step for lean enterprise

1 Day

 

 

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN