อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง
การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)
สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

สถาบันฝึกอบรม Focused Improvement : TPM


การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง : TPM
Specified Improvement (SI)

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง(Specified Improvement)หรือ Kobetsu Kaizen เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงทุกเรื่อง แต่ทำที่ละเรื่อง เพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยผ่านกลุ่มย่อยการดูแลรักษาด้วยตนเอง หรือการสร้างทีมซึ่งจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมาปรับปรุง โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงเฉพาะเรื่องไปตามลำดับความซับซ้อน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  Specified  Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement) ของ TPM
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร  คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
        เวลา                       กิจกรรม
 
       วันแรก
       9.00 - 12.00           - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                    - แนวทางกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง ใน TPM
                                    - ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
                                    - แนวคิดความสูญเสียเรื้อรังและความสูญเสียฉุกเฉิน
      12.00 - 13.00          - พัก
      13.00 - 16.00          - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
                                    - หลักการ 5 Gen
                                    - Workshop :  10 ขั้นตอน
                                    - Q&A

       วันสอง
       9.00 - 12.00           - เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                                    - Why Why Analysis
                                    - W5 Image
                                    - PM analysis
      12.00 - 13.00          - พัก
      13.00 - 16.00          - เทคนิคในการวิเคราะห์ Why Why Analysis
                                    - Workshop : Why Why  Analysis
                                    - นำเสนอผลงาน
                                    - Q&A
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม Focused Improvement : TPM

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN