อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

สถาบันฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม 
(Education & Training  ) For TPM


การศึกษาและการฝึกอบรม 
(Education & Training  ) For TPM

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   TPM เป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และพลังงานให้คุ้มค่าโดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีเลย(Zero losses) ซึ่งแนวคิดนี้จะอยู่ในรูปของการพัฒนาโดยจะคำนึงถึงที่มาของความสูญเสียเป็น หลัก
 
   ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการผ่าน 8 เสาหลักเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยลง
 
   หนึ่งในแปดเสาหลักที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงาน TPM บรรลุผลอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องคือ เสาการศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training  ) ซึ่งองค์กรต้องพัฒนาความรู้และทักษะของ พนักงานเดินเครื่อง Operator และช่างซ่อมบำรุง Maintenance ให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยมีแนวคิดการ แบ่งประเด็นการเรียนรู้ดังนี้
 
ตัวอย่าง หัวข้อที่ Multiskilled Operators  จะต้องเรียนรู้
 
ตัวอย่าง หัวข้อ 6 โมดุลความรู้พื้นฐานที่ Operator ที่จะเรียนรู้
 
   โดยการฝึกอบรมนั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่น เรื่องนิวเมริก เรื่องแบริ่ง เป็นต้น ในองค์กรเข้ามาพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในโดยมีทั้งกระบวนการประเมินความ จำเป็นในการอบรมในแต่ละส่วนโดยใช้ตาราง Skill Map และอาจนำเสนอความสามารถโดยใช้แผนภูมิใยแมงมุม
 
   สื่อการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานเดินเครื่อง Operator และช่างซ่อมบำรุง Maintenance ในการดำเนินการจะใช้ One Point Lesson (OPL) ที่ได้จากการดำเนินการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
 
   การให้ศึกษาและการฝึกอบรมเป็นเสาหลักที่ไม่มีรู้แบบการดำเนินงานเฉพาะต้อง อาศัยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีต่างๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเสาหลักนี้ หนึ่งในหลักการนี้คือ วิธีการสอนงาน Job Instruction ของ TWI ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเฉพาะเรื่องให้สามารถถ่าย ทอดความรู้ที่มีไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพซึ่งใน หลักการจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.    การเตรียมตัวก่อนการสอน
    - การกำหนดและประเมินความจำเป็นในการอบรม
    - การจัดทำสื่อ ( OPL และ อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรม )
2.    การสอนและการติดตามประเมินผล
    - การเตรียมตัวเรียน
    - การสอนงาน
    - การทดลอง
    - การติดตามผล
   ในหลักการที่ JIPM ได้อธิบายแนวทางการดำเนินงานของเสาหลักนี้จะประกอบกันด้วย 6 ส่วนดังนี้
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวคิดการดำเนินการตามแนวทางการให้การศึกษาและฝึกอบรมในการดำเนินงาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะผู้สอนภายในให้เป็นผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบการพัฒนาความรู้และทักษะภายในได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 12-15 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                   - แนวคิดและหลักการของ TPM และการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักร
                   - หลักการและแนวคิดของเสาหลัก (Education & Training) 
                   - ความสัมพันธ์ของ ET กับเสาหลักอื่นๆใน TPM
                   - หัวข้อการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานเดินเครื่อง Operator
                   - หัวข้อการพัฒนาทักษะและความรู้ช่างซ่อมบำรุง Maintenance
                   - การดำเนินการ 6 ส่วนเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
                  Education & Training
                   - การกำหนดความรู้และทักษะที่พึงมีและการประเมินความสามารถ 4 ระดับ
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - การจัดทำ OPL สำหรับการสอน และ สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
                   - การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่อบรมพัฒนาทักษะ
                   - ขั้นตอนการฝึกอบรม
                   - ( กำหนดหัวข้อการอบรมและแจกการบ้าน )
วันที่ 2        
09.00-12.00  - ทบทวนขั้นตอนการสอนและการพัฒนาทักษะ
                   - WORKSHOP  การสอนรายบุคคล   
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - WORKSHOP  การสอนรายบุคคล  ( ต่อ )  
                   - สรุปผลการสอนแต่ละคน และแนวคิดการพัฒนา
               
รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการเป็นผู้สอนรายบุคคล โดยผู้สอนต้องจัดทำสื่อการสอน แบบWORKSHOP หรือแบบทดสอบความรู้ และดำเนินการสอนจริงในวันที่ 2 ของการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 0954469644  อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446  กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม การศึกษาและการฝึกอบรม  (Education & Training  ) For TPM

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN