อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS ( IEA )for ISO14001:2004
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์


เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินกิจกรรมมีเป้าหมายคือต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มและต้องการให้เป็นไปตามที่คาดหวัง 100% แต่ในการดำเนินการจริงไม่เป็นไปดั่งที่คาดหวังเพราะมีปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องและมีหลายองค์กรพยายามหาแนวทางหรือวิธีการเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นลดน้อยลง แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีการแก้ไขกลับกลายเป็นอยู่ที่ผู้ที่จะดำเนินการแก้ไขเอง ซึ่ง ไม่เข้าใจกลไกการทำงาน ,ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักและเหตุผล , ขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา จึงทำให้การแก้ไขหรือปรับปรุงที่เกิดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จอีกทั้งยังอาจเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือความเสียหายใหม่เพิ่มขึ้น
   PM Analysis คือหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากหลายองค์กรเนื่องจากเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ เพื่อให้การวิเคราะห์มีประสิทธิผลผู้ดำเนินการจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ PM Analysis
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการและมีทักษะการวิเคราะห์ PM Analysis

ผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                          กิจกรรม
09.00-12.00      - สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
                       - หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
                       - PM Analysis คืออะไร
                       - หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์ PM
                       - 8 ขั้นตอนสู่การวิเคราะห์ PM
                       - การกำหนดปรากฏการณ์
                       - การวิเคราะห์เชิงกายภาพ
                       - Work Shop
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.30      - การศึกษาความสัมพันธ์ของ 4M
                       - Work Shop
                       - การพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น , การกำหนดวิธีการ
                         ตรวจสอบ , การค้นหาจุดบกพร่อง
                       - Work Shop
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม วิเคราะห์ PM

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN