อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)
เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
The British Retail Consortium (BRC)
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM

สถาบันฝึกอบรม OEE


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
(Overall Equipment Effectiveness: OEE)

หลักการและเหตุผล
   สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับการสูญเสียและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตซึ่งผล   กระทบที่เน้นในด้านของเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่เต็มประสิทธิภาพประการแรก คือ การสูญเสียค่าใช้จ่ายแฝง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทฯ ที่เน้นการผลิตแบบทันเวลาพอดี ซึ่งถ้าความสูญเสียเกิดจากเครื่องจักรมากจะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบการผลิตดังกล่าว และยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายจากความสูญเปล่าหลัก 7 ประการที่กระทบที่สุด คือ การมีสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่มากเกินไป ทำให้จำเป็นต้องเข้าใจค่าวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสียหลัก 6 ประการที่เกิดขึ้นในกระบวนการและแนวทางการปรับปรุง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
   30 คน/ รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                           กิจกรรม

   8.30-12.00                  - แนวคิดการซ่อมบำรุง การวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
                                     - ความสูญเสียหลัก 6 ประการ
                                     - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness)
                                         * การคำนวณค่าอัตราการเดินเครื่อง (Availability)
                                         * การคำนวณค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)
                                         * การคำนวณค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)
                                         * การคำนวณค่า Overall Equipment Effectiveness: OEE
                                     - Work Shop
   12.00-13.00                - พัก
   13.00-16.30                - เครื่องมือสำหรับปรับปรุง
                                         * ค่าอัตราการเดินเครื่อง (Availability)
                                         * ค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)
                                         * ค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)
                                     - Q&A 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม OEE

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN