อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ
การบริหารเวลา Time management
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)
The British Retail Consortium (BRC)
การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

สถาบันฝึกอบรม Standardization Work


งานที่เป็นมาตรฐาน
(Standardization Work)

หลักการและเหตุผล
   มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการผลิต พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องถ้าองค์กรสามารถกำหนด จัดทำมาตรฐาน สอนงานมาตรฐานให้กับพนักงาน ซึ่งสามารถทำให้ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตจากงานที่เป็นมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจคำนิยามของงานที่เป็นมาตรฐาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจการศึกษาเวลางาน วิธีการจับเวลา
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการสร้างงานมาตรฐาน, การวิเคราะห์กำลังการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม
   8.30-12.00        - การกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่เป็นมาตรฐาน
                           - งานที่เป็นมาตรฐาน
                           - การศึกษาเวลางาน (Time Study)
                           - อัตราการทำงานของพนักงาน (Performance)
                           - วิธีการจับเวลา
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - Standard vs. Standardization vs. Standard work
                           - ขั้นตอนการสร้างงานมาตรฐาน 
                                   * แผนผังเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
                                   * ตารางวิธีการทำงาน
                                   * แผนผังการปฏิบัติงาน
                           - Capacity Analysis
                           - สาเหตุของความผิดปกติจากมาตรฐาน
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม Standardization Work

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN