อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE) : TPM
คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
Autonomous Maintenance (AM)


การดูแลรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
Autonomous Maintenance ( AM )

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   TPM เป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และพลังงานให้คุ้มค่าโดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีเลย(Zero losses) ซึ่งแนวคิดนี้จะอยู่ในรูปของการพัฒนาโดยจะคำนึงถึงที่มาของความสูญเสียเป็น หลัก
 
   ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการผ่าน 8 เสาหลักเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยลง
 
   หนึ่งในเสาหลักที่สำคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดำเนินการ 7 ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

   การที่พนักงานประจำเครื่องมีสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง การสามารถปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกำหนดวิธีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื้องต้นได้ จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงเวลา  
   โดยหลักสูตรนี้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบัติ การดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง , การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม , การสร้างแนวทางการดูแลเครื่องจักรมีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ
   “ การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ  ”
      กุญแจสำคัญ   : 
-    มโนภาพสภาพเครื่องตามจินตนาการในขณะทำความสะอาด
-    ค้นหาจุดบกพร่องทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ( การหลวมคลาย , สั่นสะเทือน , ความร้อนสูง )

   การแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะอาศัยการตรวจประเมินจากผลการดำเนินงานดังนี้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่องได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้กลับสู่สภาพเดิมได้
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถจัดทำแนวทางการดูแลเครื่องจักร(การทำความสะอาด , หล่อลื่น , ตรวจสอบ)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

   -    ตรวจสอบ KPI ของเครื่องตัวอย่างที่ต้องการ
   -    การดูแลรักษาด้วยตนเอง
         • วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
         • ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
         • ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
         • การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
         • การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
         • องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
วันที่ 2
   -    Work shop การทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง (ปฏิบัติที่เครื่องจักรจริง)
   -    Work shop การประชุมกลุ่มย่อย (ห้องประชุม)
        • จำนวนข้อบกพร่องที่ค้นพบและการแก้ไข
        • จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่องที่ค้นพบ
   -    นำเสนอผลงาน
วันที่ 3
   -    ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเอง
   -     การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
        • สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
        • หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
        • ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
        • หลักการ 5 GEN และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
   -    Work shop การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
   -    นำเสนอผลงาน
วันที่ 4
   -    ติดตามการบ้านการปรับปรุงเครื่องจักร
   -    Work shop การจัดทำแนวทางการดูแลเครื่องจักร การทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
   -    นำเสนอผลงาน
วันที่ 5
   -    ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองและปรับปรุงเครื่องจักร
   -    ตรวจสอบ KPI เทียบผลที่ได้กับเป้าหมาย
   -    นำเสนอผลงานรวมทั้งโครงการ

ระยะเวลา :     5 วัน  (09.00-16.00 น.) ภายใน 1 เดือน
จำนวนผู้เข้าอบรม :    สมาชิกประจำเครื่องจักรตัวอย่าง ไม่เกิน 25 คน
รูปแบบการอบรม  :      บรรยาย /  ฝึกปฏิบัติ Workshop

สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :     
1. เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนเครื่อง 2-3  เครื่อง และ ขอหยุดเครื่องในวันที่2 ของการอบรม ส่วนวันอื่นของการอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูเครื่องจักรและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องของเครื่องจักรได้
2. อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการอบรมวันที่ 2 เช่น เศษผ้า แปรงลวด ฟองน้ำ น้ำยาเช็ดเครื่องจักร อื่นๆที่โรงงานใช้อยู่
3. อบรมวันที่ 1 และ 2 ถ้าติดกันจะดีมาก
4. KPI ที่ต้องการวัดผลในการทำกิจกรรมการดูแลรักษาด้วยตนเองครั้งนี้ พร้อมค่าปัจจุบันและเป้าหมายที่ต้องการ (เป้าหมายต้องเหมาะสมกับระยะเวลา 1 เดือน) เช่น OEE , เครื่องจักรเสีย ,ของเสีย , จำนวนการปรับปรุง  เป็นต้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN