อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)


การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)


เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ


การบริหารโครงการ ( Project Management )


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )


Logistic and Supply Chain


เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)


เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)


เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind


การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person


TQM for Management


TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR


TQM for Frontline Manager and Supervisor


การบริหารเวลา Time management


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)


การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity


เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)


หน้า: 1 | 2 |
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN