อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)
จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน
เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

สถาบันฝึกอบรม การวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาเพื่อจากปัญหามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขหากองค์กรต้องการความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาอาจมีแนวทางวิเคราะห์และแก้ไขได้หลายวิธีการ ผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้นำทุกระดับ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสมในสภาวการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็ก เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมนำไปสู่ความสำเร็จ
   หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา จึงออกแบบขึ้นมาโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่มาตรการกำหนดแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำไปสู่ตัดสินใจกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน และรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.    - ปัญหาคืออะไร, แนวคิดและมุมมองของการเกิดปัญหา
                         - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
                         - คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดสำหรับการแก้ไขปัญหา
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - การกำหนดกรอบและขัวข้อสำหรับการแก้ไข
                         - การศึกษาและทำความเข้าใจสภาพของงานและการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
                         - WORKSHOP การศึกษาสภาพงาน/วางแผนรวบรวมข้อมูล
                         - สรุปการบ้านที่ต้องทำ
วันที่ 2
09.00-12.00 น.    - นำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลและร่วมอภิปรายกลุ่มที่ 1-6
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - การระบุและตัดสินใจขัวข้อสำหรับการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
                         - WORKSHOP การตัดสินใจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN