อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)
QC Story
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
Internal Audit ระบบ GMP/HACCP
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

สถาบันฝึกอบรม ต้นทุนฐานกิจกรรม ABC


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

หลักการและเหตุผล
   การคิดต้นทุนในการดำเนินการ ปกติองค์กรทั่วไปจะใช้การบัญชีต้นทุน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของต้นทุนทั้งหมดของการดำเนินงานซึ่งอาจไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปดำเนินการใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนได้
   วิธีการคำนวณแบบActivity- Based Costing(ABC) เป็นวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนนิยมวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นการ คำนวณต้นทุนโดยใช้ “กิจกรรม” เป็นฐานในการคำนวณ ในขั้นแรกจะต้องมีการจำแนกเนื้องานตามกิจกรรมที่ ปฏิบัติจริง เมื่อแยกเป็นรายกิจกรรมได้แล้วจึงจะพิจารณาค่าใช้จ่ายหลัก “การคำนวณต้นทุนกิจกรรม” เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของต้นทุนที่เกิดขึ้นในรายละเอียดตามเนื้องานที่ ปฏิบัติจริงซึ่งเรียกว่า“ต้นทุนต่อหน่วย” หากนำต้นทุนต่อหน่วยมาคูณด้วยจำนวนครั้งที่ทำกิจกรรมนั้น ก็จะได้ต้นทุนโดยรวมของแต่ละกิจกรรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม Activity- Based Costing(ABC)
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการ และมีทักษะการคิดคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม Activity- Based Costing(ABC)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00   - ต้นทุนกับความอยู่รอดขององค์กร
                       - แนวคิดการเพิ่มยอดขายโดยการลดต้นทุน
                       - หลักการคิดต้นทุนจากบัญชีต้นทุนทั่วไป
                       - หลักการคิดต้นทุนจากบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม ABC
                       - ขั้นตอนของการบัญชีต้นทุน ABC
                       - Work Shop
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30   - การคำนวณต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นตามหลักการ ABC
                       - Work Shop
                       - เปรียบเทียบความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนจริง
                       - Work Shop
                       - การปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม ต้นทุน ABC

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN