อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016
การบริหารเวลา Time management
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ
การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน
ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

สถาบันฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล
    การสื่อสารทาง Email ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จำเป็นกับทุกองค์กร เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการเขียน Email จึงเป็นที่นิยมกันในแวดวงธุรกิจและมีหลากหลายเชื้อชาติที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นช่องทางการสื่อสารในการทำธุรกิจดังนั้น รู้แบบและภาษาที่ใช้ในการเขียนจึงต้องปรับให้เกิดรู้แบบที่เป็นสากล เช่นการใช้ ภาษาอังกฤษ การใช้ลายเซ็น การกล่าวขอบคุณ รวมถึงการแนะนำตัว
   ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ Email ในการสื่อสารในธุรกิจจึงจำเป็นต้องเรียนรูและพัฒนาทักษะการเขียนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและมีทักษะการเขียน Email ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้รับสื่อ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน เลขานุการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00   บทนำ
                      - ประเภทของ Email ในธุรกิจ
                        * การเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการ
                        * การเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ
                      - คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน Email
                      - Workshop
                    การเขียน email
                      - การเขียนหัวข้อ Email
                      - การเขียนทักทายอย่างเป็นทางการ
                      - การเขียนรายละเอียด Email
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - Workshop
                      - เทคนิคการสรุปข้อความใน Email และการปรับภาษาให้เหมาะสมในการสื่อสาร
                      - Workshop
                      - การกล่าวอ้างอิงถึงเอกสารแนบ
                      - การลงท้ายอีเมล์ส่วนตัว
                      - การเขียนลายเซ็น
                      - Workshop
                      - Q&A

หมายเหตุ  ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้ – ดี


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN