อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)
การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

สถาบันฝึกอบรม Mind Map


การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์
Mind Map for Analytical Thinking

หลักการและเหตุผล
   Mind Map เป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ทั้งยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นจากการที่เห็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองเชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่าเดิม เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างการคิดของมนุษย์ที่บางช่วงสมองจะกระโดดออกนอกทางขณะที่กำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้การทำแผนที่ความคิดจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และทำให้สามารถนำเสนอได้ดีและทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและหลักการจัดทำแผนที่ความคิด
   2. ทักษะในการจัดทำแผนที่ความคิดและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                                 กิจกรรม

09.00-12.00 น.      ปัญหาและอุปสรรคของการคิดวิเคราะห์
                           Mind map คืออะไร
                           ขั้นตอนการเขียน Mind map
                            - การใช้รูป, สัญลักษณ์, รหัส, ความหนา ของ mind map
                            - หลักการเขียนคำอธิบาย (KEY WORD)
                            - Workshop การเขียน mind map
12.00-13.00 น.      พัก
13.00-16.30 น.      พัฒนารูปแบบ mind map ของตัวเอง
                            - การใช้สี รหัสส่วนตัว ตลอดที่ทำ mind map
                            - การเน้นข้อความ และแสดงความเป็นกลุ่มก้อนใน mind map
                            - การใช้ mind map ในการบรรยายความคิด
                            - Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th

สถาบันฝึกอบรม Mind Map

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN