อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)
การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Control)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

อบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)


การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร (เน้นภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล
   Six sigma เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า และลดการแก้ไขงาน และสอนให้พนักงานรู้แนวทางการทำธุรกิจแบบมีหลักการ นำโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการ มุ่งเน้นการลดความไม่แน่นอน และปรับปรุงขีดความสามารถให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งนำมาซึ่งความพอใจของลูกค้า และผลที่ได้สามารถวัดเป็นจานวนเงินได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายก็ตาม

วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารงานแบบ six sigma ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกระบวนการตามหลักการของ
six sigma
   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
30คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา              กิจกรรม
วันที่ 1        1 Six sigma road map
                     - Measure
                     - Analysis
                     - Improve
                     - Control
                 2. ตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการ
                     - Final Yield
                     - First Yield
                     - ต้นทุน
                     - รอบเวลาดาเนินงาน
                     - Process Capability Index (Cp, Cpk)
                     - Deep per Million Opportunity
                     - The Sigma Quality Level
                     - Rolled Throughput Yield
                     - Gage R&R
วันที่ 2        3.การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
                     - กรณีศึกษา เก็บตัวเลขอะไร อย่างไร เพื่อประโยชน์สูงสุด
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา การลดต้นทุนการผลิต
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา ธุรกิจบริการ
                      Workshop & Sharing knowledge + idea
วันที่ 3        4.การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma
                 5. ทดลองทา Six sigma จาลองกับหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
                     - กำหนดหัวข้อโครงการ
                     - เลือกตัวชีวัด และกำหนดเป้าหมาย
                     - กำหนดโครงสร้างทีมงาน
    ** แบบฝึกหัดในวันสุดท้ายนี้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเมื่อต้องการทำจริงได้ ดังนั้น ผู้เข้าอบรมควรมีหัวข้อที่อยากทำในใจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th

Email : info@bigqtraining.in.th

ฝึกอบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN