อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness
ขออภัยในปี 2556-2560 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต
Requirements & Internal Audit for GMP codex
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Poka Yoke Error Proofing and Visual Control
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

สถาบันฝึกอบรม การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and QCC


การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
Cost reduction and Quality control circle

หลักการและเหตุผล
   การลดต้นทุนนับเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการทางธุรกิจต่อไปได้ โดยในการลดต้นทุนนั้นมีเครื่องมือต่างๆที่สามารถใช้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้มากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทความสูญเสีย ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นๆ หมดไปได้ ไม่กลับมาเกิดซ้ำอีก
   กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC จะเป็นกระบวนการที่ใช้ารแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการ PDCAและเครื่องมือต่างๆจากหัวข้อด้านบนในการวิเคราะห์ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการบ่งชี้ปัญหาความสูญเปล่าและความสูญเสียต่างๆที่เป็นต้นทุนต่อองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ไขปัญหาได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการในการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCCไปใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00 น.   - การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน
                            - แนวคิดในการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
                            - ปัญหาความสูญเปล่าและความสูญเสียในองค์กร
                            - เครื่องมือ(tool)ในการแก้ไขปัญหา เช่น Kaizen,3Gen,5W1H,Why why analysis ,PDCA เป็นต้น
                            - การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับปัญหา
                            - Workshop การชี้บ่งปัญหาในองค์กร
12.00-13.00 น.   -พัก
13.00-16.30 น.   - หลักการและแนวคิดและประโยชน์ 3ด้านของQCC
                            - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                            - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                            - การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC  7 ขั้นตอน
                            - การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับวิเคราะห์      
                            - Workshop
                            - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.in.th
Email : info@bigqtraining.in.th


สถาบันฝึกอบรม การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN