อัจฉรา รุ่งศรี

ระดับการศึกษา สาขาที่สำเร็จการศึกษา คณะที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Certificated  of  Building Inspection by The Engineering Institute of Thailand.

Certificated  of  Fire Exit Design by The Engineering Institute of Thailand.

Certificated  of  Piping Design for Building by The Engineering Institute of Thailand.

Certificated  of  Gas Cylinder Controller and Safety for LPG by Department of Industry Works

Certificated  of  Hazardous Chemical Storage Certification by Department of Industry Works

Certificated  of  Design and Installing Automatic Sprinkler by FM Global

Certificated  of  Food Safety Management System by TUV NORD

Certificated  of  Problem Solving Tool &Techniques by LRQA

Certificated  of  Six Sigma & Kaizen by Amcor Flexibles Asia Pacific

Certificated  of  Safety Leadership Tour by Amcor Flexibles Asia Pacific

Certificated  of  Environmental Manager by Thai Environmental Institute

Certificated  of  The Professional Trainer  by Department of Labour &Welfare 

Behavior -Based Safety (BBS) by Pramote Opasmongkolchai

ประวัติการทำงาน :

ระยะเวลา บริษัท / หน่วยงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน Big Q Training Co., Ltd. Trainer & consulting
2552-2559 Amcor Flexibles Phetchaburi Co .,Ltd.

Amcor Flexibles Chonburi Co., Ltd.

Environmental Health and Safety Manager
2548-2552 Soleil(Thailand) Co., Ltd. Environmental Health and Safety Department Leader
2545-2548 Siam Waste Management Consultant Co., Ltd. Technical Waste Management

 

 ความเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกการทำงานอย่างปลอดภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร  5ส. เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วย KAIZEN การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้ปลอดภัย การทำงานกับสารเคมีอันตราย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การหยั่งรู้อันตรายเพื่อความปลอดภัย : KYT    การทำงานเป็นทีม(Team Building) และระหว่างปฏิบัติงานสามารถทำให้บริษัทฯได้รางวัล

 • สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน, Zero Accident จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • CEO Out Performance Award 3 ปีซ้อน และรางวัลชนะเลิศ Safety Kaizen ประจำปี2015 จากผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท แอมคอร์ฯ  ที่มีโรงงานกว่า 400 โรงงาน ใน 43 ประเทศทั่วโลก
 • อุตสาหกรรมสีเขียว , ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่สอน

 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย(Kiken Yoshi Training : KYT)
 • หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคนิคJSEA(Job Safety Environment Analysis)
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกการป้องกันการเกิดอัคคีภัย(Fire Prevention Awareness)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย(Safety Leadership)
 • หลักสูตร อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6 ชั่วโมง
 • หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน
 • หลักสูตร กฎหมายความปลอดภัยสำหรับ SME ง่ายกว่าที่คิด
 • หลักสูตร เทคนิคการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • หลักสูตร การปรับทัศนคติเพื่อการเรียนรู้
 • หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารบทบาทบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน
 • หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร การจัดการสารเคมีอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 • หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Based Safety : BBS)

ตัวอย่างลูกค้าเป็นที่ปรึกษาและบรรยาย IN HOUES TRAINING

 • บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์(สมุทรปราการ) จำกัด ในเครือ SCG ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
 • บริษัท ตะวันนา บรรจุภัณฑ์ จำกัด ในเครือ SCG ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ : ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถานศึกษา :  การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นจป.วิชาชีพ
 • บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)  สนามบินสุวรรณภูมิ : การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
 • บริษัท กล่องสยามอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ : ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : การเก็บกู้สารเคมีและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment : PPE)
 • สำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 กระทรวงยุติธรรม : การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน : การปรับตัวเพื่อพัฒนาสู่อนาคต
 • บริษัท เอ็นพลัส พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย (Kiken Yoshi Training : KYT) และ การเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย เพิ่มผลกำไรด้วยไคเซ็น(Kaizen)
 • บริษัท กังเย็น ไดมอนส์ ทูลส์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บริษัท ทีแอลเอส กรุ๊ป เซาท์อีส เอเชีย จำกัด ขายและใช้เช่ารถยก รถตัก รถขุด ยี่ห้อฮุนได : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี : พฤตกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 3 รุ่น
 • บริษัท อมตะ บีกริม พาวเวอร์(ระยอง)จำกัด ผลิตกระแสไฟฟ้า : ไคเซ็นเพื่อความปลอดภัย 2 รุ่น
 • วิทยาลัยไออาร์พีซี สถานศึกษา : เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับเทคนิค
 • บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นนอล แอนด์ ดีเวลลอบเม้นต์ จำกัด ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน,เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับเทคนิค
 • บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน ไพพ์(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ : 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย เพิ่มผลกำไร
 • บริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร์ แอนด์ ซิเคียวริตี้ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน เพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย : 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย เพิ่มผลกำไร
 • บริษัท เอส ดับเบิ้ลยู แอนด์ ซัน จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร : เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับเทคนิค
 • สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสำหรับเด็กพิเศษ : 5ส.เพื่อคุณภาพบริการที่ดีขึ้น
 • บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ จำกัด ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • บริษัท ทรีบอร์ดแบนด์ จำกัด(มหาชน) ให้บริการ WIFI : Walk Together 3 รุ่น
 • บริษัท อธิมาสต์ จำกัด ในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอร์เลจ ผลิตสุรากลั่นตรา รวงข้าว : พลังอันยิ่งใหญ่จากการทำงานเป็นทีม
 • บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตซิลิโคนส์และโพลีเมอร์ : Safety Teambuilding and walk rally
 • บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด ผลิตกระแสไฟฟ้า : Safety Teambuilding and walk rally
 • บริษัท ไทย โอแอนด์เอ็มพลัส จำกัด ผลิตกระแสไฟฟ้า : Safety Teambuilding and walk rally
 • กลุ่มบริษัท อินโนเวชั่น ผลิตยางสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักร , ชุดป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน : Innovation Value Creation Activity 2016 , 7 รุ่น
 • บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้า : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • บริษัท เอ็นเอสเค แบริ่งส์แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตตลับลูกปืน : การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานด้วย Behavior Based Safety(BBS)
 • บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน
 • บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ผลิตเมล็ดพันธ์พืช :เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 • บริษัท ไทย ยามาฮ่า จำกัด ผลิตรถจักรยานยนต์ : สารเคมีอันตรายและการซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล
 • บริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด ผลิตแผ่นพลาสติกPVC สำหรับยานยนต์ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 • บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บริษัท สมบูรณ์กรุ๊ป จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด ผลิตเม็ดพลาสติก : การอนุรักษ์การได้ยิน Hearing Conservation Control
 • บริษัท อินโนแอค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ : การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรม KYT (Kiken Yoshi Training)
 • บริษัท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) โรงแยกก๊าซสินภูฮ่อม : การจัดการสารเคมีอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี : การจัดการสารเคมีอันตรายและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี

 บรรยาย PUBLIC TRAINING

 • วิทยาลัยไออาร์พีซี สถานศึกษา : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน,เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับเทคนิค
 • บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นนอล แอนด์ ดีเวลลอบเม้นต์ จำกัด ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน,เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับเทคนิค
 • บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน,เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับเทคนิค,หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
Total Page Visits: 1092 - Today Page Visits: 3