หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ การวางแผน และการปรับปรุง โดย 5W1H

บทนำ
5W1H หรือบางครั้งเรียกว่า Five Ws and How, 5W1H, or Six Ws ซึ่งเป็นคำถามที่คำตอบจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหา การกำหนดแผนงาน การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด และการปรับปรุง ฯลฯ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 6 ประเด็น

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ
2. เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
3. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
4. นำไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนอื่นๆ เช่น ปรับปรุงงาน เขียนบทความ วิจัยตลาด ฯลฯ
การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงงาน
ในหลักการ Kaizen by Suggestion System (KSS) ได้มีการนำเอาหลักการของ 5W1H มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจภาพปัจจุบันและทบทวนความเหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับปรุงตามหลักการ ECRS แบบง่ายๆดังภาพ
การวิเคราะห์เพื่อทบทวนข้อมูลที่แท้จริง
การวางแผนงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร 5W1H มีความเข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5W1H ในการการวิเคราะห์ การวางแผน และการปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 1 วัน  09.00-16.30
บทนำ
– ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจที่ผิดพลาด
– สาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด
5W1H
– 5W1H คืออะไร และการประยุกต์ใช้
– คำถามและคำตอบ 6 ประการ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W1H
– การกำหนดประเด็นข้อสงสัย
– การถามและตอบโดยหลักการ 5W1H และ 3 GEN
– การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางดำเนินงาน
– WORKSHOP
การปรับปรุงงานด้วย 5W1H และ ECRS
– 4 ขั้นตอนการปรับปรุง
– หลักการแยกรายละเอียดงาน
– การวิเคราะห์การปรับปรุง โดย 5w 1h
– การปรับปรุงโดยใช้ หลักการ E C R S
– การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
– WORKSHOP
การวางแผนงานด้วย 5W1H
– การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตงาน
– การกำหนดกิจกรรมและลำดับงาน
– การวางแผนโดย 5W1H
– WORKSHOP
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– ทำกิจกรรมผ่านชุด Workshop ของ หลักสูตร 5W1H ที่สถาบันจัดเตรียมให้

Total Page Visits: 2011 - Today Page Visits: 1