ที่ปรึกษา Lean

บทนำ
คำว่า Lean ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 จากในหนังสือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า “The machine that changed the world” โดยทีมวิจัยและพัฒนาจาก MIT นำโดย James P. Womack (ผู้ก่อตั้ง Lean Enterprise Institute)ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเกิดจากการศึกษา, วิเคราะห์ และเปรียบเทียบโรงงานประกอบรถยนต์ของญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และยุโรปว่าทำไมญี่ปุ่นจึงประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ มากกว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ความเป็นมาของแนวคิดต่างๆ

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ Lean Manufacturing System and Management นั้นเป็นระบบที่มองเรื่องของการกำจัดความสูญเปล่า หรือกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการ (Non Value Added Activity) โดยเฉพาะความสูญเปล่า 7 + 1 ประการ (7+1 Wastes)
  ซึ่งการจะกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั้นระบบลีนจะใช้เครื่องมือ (Lean Tools) เข้าช่วยสนับสนุนเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่ True North concept ของลีนซึ่งเป็นในทางอุดมคติ (Ideal State) คือ On demand immediate, One by one (Zero changeover), Zero Defect, Zero Waste and Lowest cost, Zero Accident
  เทคนิคหนึ่งของลีนในการกำจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Non Value Added) โดยเฉพาะความสูญเปล่าตัวร้ายอย่างสินค้าคงคลัง (Inventory) นั้น คือการใช้สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นภาพกว้างขององค์กร เพื่อดำเนินการปรับกระบวนการให้มีการไหลอย่างต่อเนื่อง (Flow) การผลิตที่มีการดึงงานโดยกระบวนการถัดไป (Pull) ตลอดจนการดำเนินการสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน

Item Out line Date
1.Project  preparation

(WS VSM Preparation)

– Greeting team

– Introduction Company Profile & Over view

– Establish Lean organization

– Change management &Lean concept

– Lean deployment & Goal

– Lean manufacturing system strategy

1 Day
2.Project launch lecture – Lean house & historical

– List and define five steps of lean

– List the eight types of waste and how to correct them

– Differentiate value-non value added

– Work shop ; Waste hunting & Quick WIN

– Quantitatively assess your organization’s lean readiness

– Work shop ; Lean assessment

1 Day
3.Presentation and Discussion of guided reading – Lean assessment result discussion

– Determine product families that share common processes (PQ&PP)

– Value stream selection

– Lean success case sharing (Step by step)

1 Day
4.Introduction to lean thinking in process industry course – Training Lean manufacturing concept & overview

– Toyota way

– JIT and Jidoka concept

1 Day
5.Workshop “Value stream mapping” – VSM current & Future state and workshop

– VSM Training class

– Define TOC and VSM work shop

– Determine kaizen burst  & lean tools

2 Days
6. Elaboration of the implementation plan and A3 – A3 Training Process management

– Create master & sub A3 report

1 Day
7.A3 report signature – Team review all A3 report  and discuss the action log improvement plan

– Project agreement & Kick off

1 Day
8.Quick change over – SMED Training (Introduction, Preparation , Separate Internal and External Work, Convert External, Streamline, Standard work)

– To identify pilot machine(Refer from VSM strategy)

– Jishuken SMED

2 Days
9.Pull system & leveling support – Define a Pull System & leveling

– Communicate the advantages of a Pull System.

– Capacity analysis

– Kanban concept & calculation

– Run line calculation

– Work shop design and implement Pull System

2 Days
10.Lean leadership for managers

 

– Change management & paradigms

– Lean Management and the Role of Lean Leadership

– Management support functions

1 Day
11.Standardized work – Standardized Work & Job Instruction Overview

– Work shop

– Job breakdown sheet

– Job instruction metrology

– Standard work sheet

– Standardized Work Training Matrix

2 Days
12.Kaizen & Problem solving method – Kaizen concept & implementation

– How to success kaizen activity

– Understand the purpose and process of problem solving.

– Apply Systems Thinking and Problem Solving Tools to Lean Initiatives (Problem solving step)

– Others to support kaizen activity

2 Days
13.Internal lean logistics :making materials flow – Lean logistics concept

– Cellular Manufacturing techniques.

– PFEP (plan for every part)

2 Days
14.Daily management – Visual control-display and management.

– Daily management concept.

– Process design for shop floor management

2 Days
Lean training-Management team – Lean overview & thinking for management level. 1 Day
Implementation support – visit (total 22day) – Consult & status follow up.

– Implement action log according to overall projects.

– Coaching and confirm direction of project

22 Days
Audit (2) – Audit the effective of lean tools implementation

– Actual & Target comparison / Gap analysis

2 Days
Result evaluation and next step planning – Celebration team

– Next step for lean enterprise

1 Day
Total Page Visits: 1276 - Today Page Visits: 1