หลักสูตร Kaizen Committee การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ไคเซ็น 1วัน

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทั้งความสูญเสียและสูญเปล่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ

Kaizen คือปรัชญาและวิธีการ “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” แนวคิดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกา มาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ. 1949-1950 โดย W. Edwards Deming ได้มีการเข้ามาฝึกอบรมเรื่องการใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 The Economic and Scientific Section (ESS) ได้รับมอบหมายให้มีการพัฒนาทักษะด้านการจัดการให้กับระดับหัวหน้างาน โดยใช้หลักการของ Training Within Industry (TWI) ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ
หนึ่งในโปรแกรมฝึกอบรมนั้นคือ “การปรับปรุงใน 4 ขั้นตอน” หรือที่เรียกว่า “Kaizen eno Yon Dankai.” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักคำว่า Kaizen จากนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ TOYOTA ได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาพัฒนาต่อ ใน ค.ศ. 1930 โดย Dr. Taiichi ohno and Dr. Shigeo shingo สองคนนี้ร่วมกันพัฒนาปรัชญาและวิธีการ Kaizen โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่ในหลักการ Job method คือ 5W1H และ ECRS
เข้ามาใช้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการระบุและกำจัด “Muda” หรือของเสียในทุกพื้นที่รวมทั้งกระบวนการผลิตและในปี 1986 Dr.Masaaki Imai ได้แนะนำให้โลกตะวันตกรู้จัก “Kaizen” ผ่านหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “ Kaizen : The Key to Japan’s Competitive Success ”KAIZEN แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

อ้างอิง “ Kaizen : The Key to Japan’s Competitive Success ”

การ KAIZEN แบบกลุ่ม ใช้กับปัญหาที่มีความยากในการจัดการขึ้นอีกระดับ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจัดการ และมีกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปนิยมแก้ไขปัญหาระดับนี้ผ่าน กิจกรรมกลุ่มย่อย
Small Group Activity กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม Kaizen นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป

ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม KAIZEN เป็นการทำให้ทราบว่าผู้ดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีผลการกระทำที่มีประสิทธิผลหรือไม่ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผล ไม่ได้มีมาตรฐานกำหนดตายตัว แต่มีเพียงมิติที่ต้อง ยืนยัน คือ
– วิธีการบริหารทีมงานในการดำเนินกิจกรรม
– วิธีการเสริมสร้างความรู้ผ่านขั้นตอน , เครื่องมือ , และการแสดงความคิดเห็น
– ผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และผลลัพธ์สุดท้าย
ผู้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรภายในองค์กรเอง ซึ่งอาจมีความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เทคนิคขั้นตอน ที่แตกต่างกัน ทำให้ผลการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เพียงแต่ผลลัพธ์ที่วัดค่าเป็นเพียงตัวเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกิจกรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้คณะกรรมการ Kaizen Committee เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และสามารถสร้างแบบประเมินที่สอดคล้องกับมิติ รวมถึงการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการประเมินผล Kaizen Committee ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ตำกว่า 5 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ประวัติความเป็นมาของ KAIZEN
– KAIZEN 3 ประเภท
QCC Committee
– บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของ QCC Committee
ขั้นตอนการประกวด
– กรอบการพิจารณารอบเอกสาร
– Workshop
– การตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
– Workshop
– การประเมินผลรอบนำเสนองาน
– ตัวอย่างแบบประเมิน
– Workshop
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– WORKSHOP 1. ตรวจสอบอกสาร
– WORKSHOP 2. ตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
– WORKSHOP 3. ประเมินผลรอบนำเสนองาน

ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
1. เตรียมข้อมูลกิจกรรม 3 กลุ่มเพื่อใช้ทำ WORKSHOP ประเมินผล

 

Total Page Visits: 1456 - Today Page Visits: 1