หลักสูตร Office TPM หรือ Efficient Administration การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

บทนำ
TPM เกิดในประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น ใช้คำทับศัพท์ว่าTPM ดังนั้นคำว่า TPM จึงไม่มีคำแปลที่เจาะจง โดยTPM เป็นตัวย่อมาจากคำเต็มว่า Total Productive Maintenace แต่ TPM ไม่ใช่หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อดูแลเครื่องจักร แต่ TPM เป็นกิจกรรมที่ทุกคนทั้งองค์กรจะต้องร่วมกันทำ เพื่อลดการสูญเสีย กำจัดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

ความหมายของ TPM
T ย่อมาจาก “Total”
Total Participation คือทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมกันทำ
Total System คือทุกระบบที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรนำเข้ามาใช้ได้
Total Efficiency คือการกระทำทุกอย่างจะต้องมีการวัดผลเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า

P ย่อมาจาก”Productive”
สิ่งที่ทำทุกอย่างต้องดีขึ้นเรื่อย ๆ หรือ “Perfect” ความสมบูรณ์ขององค์กรนั้น

M ย่อมาจาก “Maintenance”
การรักษาสภาพ หรือมาตรฐานไม่ให้ตกต่ำลงจากเดิม แล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งก็
เป็นระบบการจัดการขององค์กร รวมถึง “Mamagement” คือการจัดการ

ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น ความสูญเสียทั้ง 16 ประการนี้ เป็นความสูญเสียที่ TPM มุ่งที่จะกำจัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงสุด ซึ่งการสูญเสียหลักในการผลิตแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่มหลัก คือ เครื่องจักร คน และค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรม TPM
TPM เป็นกิจกรรมที่จะเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติในการทำงานของคนในองค์กร(Improving Human Resource) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด ด้วยการทำกิจกรรมการดูแลรักษาด้วยตนเอง (AM) และจัดระบบการแก้ไขปัญหากับเครื่องจักรอุปกรณ์ ควบคู่กันไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด

8 เสาหลักของ TPM
1. การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)
2. การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
3. การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)
4. การดูแลรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
5. ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Safety and Environment)
6. การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)
7. การควบคุมขั้นต้น (Initial Control)
8. การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร (Efficient Administration)

กระบวนการในการดำเนินงาน TPM ให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมหลัก 8 ข้อ หรือเรียกว่า 8 เสาหลัก ซึ่งครอบคลุมทุกๆหน่วยงาน และทุก ๆคนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม TPM

หนึ่งในแปดเสาที่สำคัญคือ เสา Office TPM หรือ Efficient Administration การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายสนับสนุนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เพื่อส่งเสริมให้ฝ่ายผลิตมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนำเอาหลักการของ 5 ส. มาใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความสะอาดเครื่องจักร และ จัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ จะทำให้พบเห็นความผิดปกติได้ง่าย ส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนแรกของการปรับปรุง โดยมุ่งเน้นกำจัดการสูญเสีย ที่เกิดจากการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

รายการความสูญเสีย

รายละเอียดเบี้ยงต้น

1. การสูญเสียคุณค่า  (Value loss)/การจัดการ – ขั้นตอนการทำงานที่ไม่ได้ใช้ ,ใช้เป็นช่วงๆ, ไม่ทันสมัย
2. การสูญเสียในกระบวนการทำงาน(Processing loss) – ความซ้ำซ้อน, การลอกใหม่, ความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร
3. การสูญเสียความแม่นยำ  (Accuracy loss)/ของเสีย – ความผิดพลาดในการปฏิบัติ, การแก้ไข
4. การสูญเสียความเร็วและเวลา  (Speed and timing loss)/หยุดชะงัก – งานล่าช้า, ความเร็วที่ลดลง, lead time ที่ยาวนานขึ้น
5. การสูญเสียจากการอยู่เฉย  (Idling loss)/ทำสิ่งที่ไม่เกิดผลงาน – รองาน, เคลื่อนย้าย, หาของ
6. การสูญเสียจากการสื่อสาร  (Communication loss) /การตัดสินใจ – การประชุม, การประสานงาน, การอนุมัติ
7. การสูญเสียจากต้นทุน   (Cost loss) – การใช้วัสดุสิ้นเปลือง, ปริมาณวัสดุใน stock,ค่าจ้าง, ค่าขนส่ง, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์

Office TPM หรือ Efficient Administration เป็นการประยุกต์หลักการมาจาก 5ส และ การดูแลรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance มาใช้ควบคู่กันจะมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม Office TPM หรือ Efficient Administration เข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม 1 วัน 09.00-16.30

หัวข้อสัมมนา
– กรอบแนวคิดในการทำ TPM
– กิจกรรม 8 เสาหลัก
– 5 ขั้นตอนของ Efficient Administration ในสำนักงาน
– สะสางพื้นที่ทำงาน
– หาข้อบกพร่องในงานที่ทำและจัดเตรียม Work unit
– ปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่อง
– สร้างมาตรฐานการทำงานและ Visual control
– ส่งเสริมการจัดการงานและการปรับปรุงด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
– Workshop นำเสนอ
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 50% Work 50%
– ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่ม Efficient Administration และระดมความคิด

 

Total Page Visits: 1315 - Today Page Visits: 1