หลักสูตร Productivity Improvement การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทั้งความสูญเสียและสูญเปล่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ


การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) จึงมีความจำเป็นกับทุกองค์กรเพื่อทำให้องค์กรนั้นสามารถทำให้การทำงานนั้น ง่าย สะดวกมากขึ้น รวมถึงการลดปัญหาความผิดพลาดต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลัก เช่น จำนวนชิ้นงานต้องเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อยลง

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)  มีเครื่องมือมากมายเช่น KAIZEN , QCC , IE , SMED เป็นต้น

 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นใน ปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ( Productivity Improvement )
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการปรับปรุงกระบวนการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน

กำหนดการอบรม (1 วัน) 09.00-16.30

หัวข้อฝึกอบรม
– เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร
– แนวทางและเครื่องมือต่างๆสำหรับการปรับปรุงเพื่อ เพิ่มผลผลิต Productivity Improvement
– 6 ขั้นตอนการปรับปรุงงานด้วย IE
ขั้นตอนที่ 1 เลือกกระบวนการทำงานที่ต้องการปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารายละเอียดของวิธีการทำงาน
– Workshop ศึกษาการทำงานโดย Flow Chart
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเวลาและการคำนวณเวลามาตรฐาน
– Workshop ศึกษาเวลา
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการทำงาน
– ความสูญเสีย/สูญเปล่า ในการทำงาน
– การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงงานโดย 5W1H
– Workshop การวิเคราะห์งานโดยหลักการ 5W1H
ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบกระบวนการใหม่
– การปรับปรุงกระบวนการโดยหลักการ ECRS
– Workshop การออกแบบกระบวนการใหม่
ขั้นตอนที่ 6 วัดผลการปรับปรุงกระบวนการและสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่
– การวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลัง ปรับปรุง
– การเริ่มนำกระบวนการใหม่ไปใช้
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 60% Workshop 40%
– ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม การปรับปรุง เพิ่มผลผลิต ( Productivity Improvement ) เสมือนจริง

Total Page Visits: 2030 - Today Page Visits: 1