หลักสูตร RBA : Responsible Business Alliance หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ

บทนำ
หลักปฏิบัติของ RBA คือชุดของมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม มาตรฐานที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอ้างอิงบรรทัดฐานและมาตรฐานสากลรวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO, แนวปฏิบัติของ OECD สำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ, มาตรฐาน ISO และ SA และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าจรรยาบรรณจะมีต้นกำเนิดมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ นอกเหนือจากอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม
ภาพรวมของจรรยาบรรณ
– เป็นจรรยาบรรณที่สร้างขึ้นสำหรับปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านอิเล็คทรอนิกส์โดยเฉพาะ
– ลักษณะเป็นมาตรฐานบริหารจัดการองค์กร
– ข้อกำหนดต่างๆมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศ อนุสัญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงมาตรฐานบริหารงานสากลต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
– ข้อกำหนดจรรยาบรรณระบุ ในฐานะที่ผู้ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจ
– ลูกค้าของผู้ส่งมอบระบุชัดเจน และอาจมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ส่งมอบต่อลูกค้ารายนั้นๆ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก อบรม เข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA
2.เพื่อให้ผู้เข้า อบรม ทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
– RBA คืออะไร
– จุดมุ่งหมายของ RBA
– ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E
– ข้อกำหนด RBA หมวด A แรงงาน
A1:เสรีภาพในการเลือกงาน
A2:แรงงานเยาวชน
A3:ชั่วโมงการทำงาน
A4:ค่าจ้างและสวัสดิการ
A5:การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
A6:การไม่เลือกปฏิบัติ
A7:เสรีภาพในการสมาคม
– ข้อกำหนด RBA หมวด B สุขภาพและความปลอดภัย
B1: ความปลอดภัยในการทำงาน
B2:ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
B3:การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
B4:สุขอนามัยอุตสาหกรรม
B5:งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ
B6:การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล
B7:สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย
B8:การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย
– ข้อกำหนด RBA หมวด C สิ่งแวดล้อม
C1:ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
C2:การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
C3:วัตถุอันตราย
C4:ขยะมูลฝอย
C5:การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
C6:ข้อจำกัดด้านวัสดุ
C7:การจัดการน้ำ
C8:การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
– ข้อกำหนด RBA หมวด D จริยธรรม
D1:ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
D2:ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
D3:การเปิดเผยข้อมูล
D4:ทรัพย์สินทางปัญญา
D5:การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
D6:การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้
D7:การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
D8:ความเป็นส่วนตัว
– ข้อกำหนด RBA หมวด E ระบบการบริหารจัดการ
E1:คำมั่นสัญญาของบริษัท
E2:ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
E3:ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า
E4:การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
E5:วัตถุประสงค์การปรับปรุง
E6:การฝึกอบรม
E7:การสื่อสาร
E8:ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน
E9:การตรวจติดตามและประเมิน
E10:กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข
E11:การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล
E12:ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ

รูปแบบการอบรม
– บรรยายเชิงให้คำแนะนำ

Total Page Visits: 8783 - Today Page Visits: 21