หลักสูตร Occupational Safety And Health Risk Assessment ISO 45001 : 2018 การประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บทนำ

ผู้ป่วยกว่า 7600 คนเสียชีวิตในแต่ละวันจากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งมีมากกว่า 2.78 ล้านคนต่อปี ภาระของการบาดเจ็บและโรคในงานมีความสำคัญทั้งสำหรับนายจ้างและเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดขาดพนักงานและเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น
ในการทำงานของพนักงานย่อมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ประกอบในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเมื่อเกิดความผิดปกติส่วนบุคล และเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุย่อมบังเกิด


การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น
– การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด
– ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
– ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร
– ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน
– การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
– การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้
– การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เป็นต้น
– การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน ฯลฯ
ผลกระทบ : การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ

ในการต่อสู้กับปัญหา ISO ได้พัฒนามาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถลดภาระนี้โดยการจัดหากรอบการทำงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงานลดความเสี่ยงในที่ทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น

มาตรฐานดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการระบบทั่วไปอื่น ๆ เช่น ISO 14001 และ ISO 9001 โดยจะคำนึงถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ ในเรื่องนี้เช่น ISO45001 ILO ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ แนวทางขององค์การอาหารและยา, มาตรฐานต่างๆของประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO และอนุสัญญา


หัวใจของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 คือ Risk Assessment  การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีนัยสำคัญ(Significant) หากระบุถูกต้องก็จะช่วยให้องค์กรวางแผนและดำเนินการจัดทำระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากระบุผิดพลาดองค์กรจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลา เป็นภาระ เสียค่าใช้จ่าย แล้ว
หลักสูตรการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ISO45001:2018 อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้เข้าใจการประเมิน สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงการจัดทำวัตถุประสงค์เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ความเข้าใจพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– ข้อกำหนด ISO45001:2018 ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
– คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– ขั้นตอนการประเมินการประเมินความเสี่ยง Risk Assessment
* การบ่งชี้กิจกรรมและลักษณะ ความเสี่ยง
– Work Shop หน้างาน
* การประเมินระดับความเสี่ยง
– Work Shop หน้างาน
* การบ่งชี้รายการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
– Work Shop
– มาตรการจัดการต่างๆหลังการประเมินผล
– การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานเพื่อลดความเสี่ยง
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– กิจกรรมกลุ่มๆละไม่เกิน 5 คน และใช้หลักการคิดระดมสมองในการประเมินปัญหา ความเสี่ยง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Risk Assessment และ กำหนดเป้าหมายและแผนงาน

Total Page Visits: 1730 - Today Page Visits: 1