หลักสูตร SMED การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die

บทนำ
สถานการณ์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนั้น มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่เนื่องจากในความต้องการที่หลากหลายแล้ว ลูกค้ายังต้องการสินค้าที่รวดเร็วและทันเวลาที่ต้องการ กระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรุ่นการผลิตบ่อยครั้งตามความต้องการที่หลากหลายดังกล่าว องค์กรใดใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานก็จะทำให้ความสามารถในการต้องสนองความต้องการลูกค้าต่ำลง หรืออาจจะเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลา
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover) จึงเป็นการเครื่องมือช่วยในการลดต้นทุนความสูญเปล่าจากการเปลี่ยนรุ่น โดยเฉพาะที่ระบบการผลิตแบบลีนเรียกเครื่องมือนี้ว่า SMED (Single Minute Exchange of Die)

เทคนิคนี้ SMED (Single Minute Exchange of Die) ได้ถูกคิดค้นขึ้น โดย Dr. Shingeo Shingo ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันคิดระบบการผลิตแบบ โตโยต้า ร่วมกับ Taiichi Ohno โดยจุดเริ่มต้นของการวัดเวลา นั้นขึ้นอยู่กับองค์กรว่าจะวัดอย่างไร เช่น นับตั้งแต่เครื่องจักรหยุดจนกระทั่งเครื่องจักรเริ่มปฏิบัติงาน ทฤษฏี SMED (Single Minute Exchange of Die)ในตอนเริ่มแรกของ Dr,Shingo นั้นมี 3 ขั้น ตอนหลักๆเท่านั้น ในภายหลัง ขั้นตอนอาจจะแตกออกมามากกว่านี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ง่าย แต่ก็จะไม่หนีไปจากหลักเกณฑ์พื้นฐาน มากนัก โดย มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. Separating Internal and External Setup 2. Convert Internal to External Setup 3.Streamlining All Aspects of the Setup Operation

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรม SMED เข้าใจความหมาย และประโยชน์ของการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว SMED (Single Minute Exchange of Die)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม SMED ได้เข้าใจพื้นฐาน และเทคนิคของการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค และแนวคิดการเปลี่ยนรุ่นการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตของแต่ละเครื่องจักร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม 1 วัน 09.00-16.30

บทนำ
– ปัญหาของการผลิตที่เกิดจากเวลาในการตั้งเครื่อง
4 ขั้นตอนพื้นฐานในการติดตั้งเครื่องจักร
– การจัดเตรียม
– การถอดและใส่
– การตั้งค่า และการวัด
– การทดลองเดินและปรับแต่ง
SMED (Single Minute Exchange of Die)
– SMED คืออะไร
– ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้คืออะไร
3 ขั้นตอนสำหรับ SMED
– Step 1 แยกกิจกรรมภายในและภายนอกออกจากกัน
• การเขียนขั้นตอนการทำงานปัจจุบันและเวลา
• กำหนดกิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก
– Workshop
– Step 2 เปลี่ยนกิจกรรมภายในให้กลายเป็นกิจกรรมภายนอก
• ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในให้เป็นกิจกรรมภายนอก
• กำหนดกิจกรรมที่ทำขนานกันไปได้
– Step 3 ปรับปรุงทุกๆส่วนให้ใช้เวลาน้อยลง
• ลดเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมภายใน
• กำหนดตัววัดเพื่อตรวจติดตาม
• เขียนเอกสารสำหรับขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่
– Workshop
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Work 70%

หมายเหตุ แนะนำให้ลูกค้าถ่ายวีดิโอ การปรับตั้งเครื่องจักร เพื่อใช้ทำ WORKSHOP อบรม SMED (Single Minute Exchange of Die) จะได้ประโยชน์โดยตรงหรือ เข้าสำรวจที่หน้างาน

Total Page Visits: 3550 - Today Page Visits: 8