หลักสูตร Waste and Hazardous Waste Management การจัดการขยะ และ ของเสียอันตราย

บทนำ

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management) เนื่องจากในการประกอบการอุตสาหกรรมทุกๆ ประเภทนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดขึ้น ซึ่งหากจัดการไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
ดังจะเห็นได้จากข่าวการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หรือกำจัดไม่ถูกวิธี ทั้งนี้ ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องตรวจสอบความพร้อมของ ผู้รับบำบัดกำจัดรวมทั้งตัวแทนในการขนส่ง การจัดการขยะและของเสียอันตราย ที่ไม่ใช้แล้วก่อนการตกลงทำสัญญาให้เป็นผู้รับดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

และมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ การจัดการขยะและของเสียอันตราย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด ทุกประการด้วย มิฉะนั้น ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะต้องมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย ถึงขั้นสูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่รับผิดชอบ การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management) ได้เข้าใจถึงขั้นตอนและหลักการบริหารจัดการในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานทุกระดับ และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม
บทนำ
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูล / วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ขั้นตอน การจัดการขยะและของเสียอันตราย
– กระบวนการที่เกี่ยวข้องการจัดการสิ่งปฏิกูล / วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
– รหัสของชนิดของประเภทสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
– ข้อยกเว้นของสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวง
– การบริหารจัดการครอบครองของสิ่งปฏิกูล / วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และการรายงาน
– ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม และแผนป้องกันอุบัติภัยเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
– การแจ้งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การขออนุญาต การขยาย เวลาจัดเก็บ การรายงานขนส่ง
– การทำรายงานส่งประจำปี

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Work 70%
– ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่ม การจัดการขยะและของเสียอันตราย

Total Page Visits: 2448 - Today Page Visits: 6