พิสิษฐ์ อุษยาพร

ประวัติการศึกษา :
– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
– ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– Certificate: The Seven Habits of Highly Effective People

ประวัติการทำงาน :
1.วิศวกรโครงการ บริษัทในเครือ เซ็กโก้
Contractor Project
•Project Samitivej Srinakarin Hospital (Sanitary & Fire Protection system)
• roject One place Tower (Sanitary & Fire Protection system)
• Project Big-C Rajburana (Air condition & Ventilation System)
Design & Consult Project
• Project Paolo Hospital (Air condition & Ventilation System)
• Project Phuket Fantasea (Sanitary & Fire Protection system)
2. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท ชุ้นจิวเวลรี่ จำกัด
3. ผู้จัดการโรงงาน บ.เมโทรโพรีสแทน จิวเวลเลอรี่ เมนูแฟคทูริ่ง จำกัด
4. ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริม TPM บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
5. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
6. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานผลิต บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
8. เลขานุการ สมาคมไทยทีพีเอ็ม
9. ที่ปรึกษาและวิทยากร : บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชียวชาญ
– เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools)
– เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง New QC 7Tools
– การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต
– เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่า 7+1 ประการ
– การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
– การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS) ในองค์กร
– กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle
– Advanced PDCA for manufacturing
– เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์
– การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
– The Seven Habits of Highly Effective People
– 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
– 8D Report and Why-Why Analysis Technique
– ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke Error Proofing)
– การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
– การปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
– การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE (Overall Equipment Effectiveness)
– การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM)
– การบำรุงรักษาตามวางแผน Planned Maintenance
– การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance
– การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance (QM)
– การจัดการเครื่องจักรช่วงเริ่มต้น Early Equipment Management (EM)
– การจัดการด้านความปลอดภัย Safety / Environment
– การปรับปรุงสำนักงาน Office Improvement
– จิตสำนึก ด้านคุณภาพ , สิ่งแวดล้อม , ความปลอดภัย
– เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์
– กระบวนการแก้ปัญหาและติดตามงานด้วยกระดาษ A3(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)
– การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis
– งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
– เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)
– การบริหารโครงการProject Management
– ระบบคัมบัง (Kanban System)
– ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
– การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

รายชื่อบริษัทที่เคยสอนและให้คำปรึกษา
กลุ่มทั่วไป
• Saga Fastener (Thailand) (Bolt&Nut)
• Kuao Leng (Thailand)(Bolt&Nut)
• ThaiScanTube (fluoropolymer tubing)
• Grand Line Innovation (Construction)
• RM central metal work (Machine Part)
• Vinyltec Industry (PVC Compound)
• Ladvik (Thailand)( Hose Clamp)
• Sahaviriya Steel Industries (steel)
• Solex International (Key)
• PCV Chemical (Chemical)
• Astute Devolopment (Import Value Pressure)
• SumiRubber Thai Eastern (Rubber)
• willich services & construction (Construction)
• Thai OPP (Film)
• NetTo Industry (Net)
• Polyvision Precision Mould (Thailand)(Mould)
• Siam Chemical Industry(Chemical)
• M&P world (Rubber Toy)
• SADESA (leather)
• Fashion Island (Department store)
• Juthawan Group (Steel)
• Bangkok Decoration (Interior contactor)
• TCRSS : Thai Cold Rolled Steel Sheet (Steel)
• Siam Yamoto Steel (Steel)
• Pandora (Jewelry)

กลุ่มยานยนต์
• New Somthai Motor Work
• Able Sanoh Industries
• Alphacast Thailand
• Thai Kikuwa
• TS Motor
• Kawabe Technoplas(Thailand)
• ST. Metal Part
• ARB
• CB tact
• Summit Showa Manufacturing
• T.KrungThai Industries
• Yarnapund
• YS. Pund
• Yokohama Tire Manufacturing (Thailand)
• Yuasa Battery Thailand
• PS.Pound
• Siam Pan Group
• NHK
• SSK KOLAKARN
• Thonburi Autumotive Assembly Plant
• SAIC Motor – CP
• Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts
• H-One Part Sriracha
• Tokai riki
• JTEKTO
• SamMitr Motor Manufacturing

กลุ่มไฟฟ้า
• Racer Wire Work
• NPS Nature Power (Double A Group)
• HMT: Hitachi metal
• Bangkok Cable
• Sony
• Bangkok Telecom
• Cannon Hi-Tech (Thailand)
• Fabrinet
• Donalson (USA)
• Tong Cheng Electric Cable and Wire

กลุ่มงานพิมพ์และสิ่งทอ
• Rungsilp Printing (1977)
• T.Son TradeMark
• D-Conceit

กลุ่มอาหาร&บรรจุภัณฑ์
• C&A , ThaiCoconut
• A&N food
• Primaham(Thailand)
• Aditya Birla Chemical (Thailand)
• Agripac Manufacturing
• Thai Pineapple Canning Industry
• Berli Jucke Food
• ChockSamut Marine
• SeeFah Restaurant

กลุ่มขนส่ง
• Uni Thai Shipyard
• BMTP

Total Page Visits: 1147 - Today Page Visits: 1