หลักสูตร Daily Management การบริหารงานประจำวัน 2 วัน

บทนำ
ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management TQM  (JUSE , คณะกรรมการ Deming Prize) ได้ให้ความหมายว่า “กิจกรรมที่เป็นระบบ ( Systematic Activities ) ที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการด้วยราคาและเวลาส่งมอบที่เหมาะสม”

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management : TQM มาจากคำว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” (Company-Wide Quality Control) ในญี่ปุ่นสับสนกับ คำว่า QC ควบคุมคุณภาพ เมื่อใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นกลับแปลว่า ‘ฮินชิทสุ คันริ’ ซึ่งหมายถึง QM บริหารคุณภาพ ทำให้ทุกวันนี้ทั่วโลกรู้จักหลักการบริหารชนิดนี้ในนาม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management TQM


การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management TQM มีแนวทางการเริ่มหลายแบบขึ้นอยู่กับปัญหาที่พบ ณ ช่วงนั่นๆที่เริ่มว่ามีปัญหาใดสำคัญ สำหรับองค์กรที่ยังไม่มีระบบอะไรเลยอาจยากที่จะนำ TQM เข้ามาบูรณการได้จึงมักแนะนำให้เริ่มจาก Bottom up Activities และให้การศึกษาควบคู่กันไป แต่ในกรณีที่องค์กรมีความพร้อมแล้ว อาจเริ่มจาก Cross Functional Management เพื่อสถาปนากระบวนการทางธุรกิจในภาพรวมรวมก่อน และค่อยกระจายหน้าที่งานไปในแต่ละฝ่ายโดยทำ Daily Management หลักจากนั้นควรมีการทบทวนเป้าหมายการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การปฏิบัติโดย Policy Management
การบริหารงานประจำวัน Daily Management คือยานพาหนะ(Vehicles)หนึ่งใน TQM ซึ่ง JUSE ได้ให้คำนิยามของ การบริหารงานประจำวัน Daily Management หมายถึง “กิจกรรมทั้งหมดที่ทำเป็นกิจวัตรเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรักษาสภาพปัจจุบันไว้ และการปรับปรุงให้ดีขึ้น”

ในการวางแผนระบบการบริหารงานประจำวัน Daily Management จะมีความสอดคล้องกับ การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management โดยผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้แบ่งหน่าที่ให้แต่ละฝ่ายอยู่ในเอกสารที่เรียกว่า ผังกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management : BPM) หรือบางหลักการเรียกว่า Cross Functional Flowchart หรือ Quality Business Process
ขั้นตอนการออกแบบระบบการทำงาน

วัตถุประสงค์  เพื่อทำให้พนักงานในทุกระดับที่ต้องมีการทำงานร่วมกันเข้าใจหลักการบริหารงานประจำวัน Daily Management และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในฝ่ายของตนจนเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย : ประธานกรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
บทนำ
– วิวัฒนาการของ TQM , TQM คืออะไร
– รูปแบบแนวคิด TQM : The Juse’s TQM Model , Japanese Standard Association , TVM Model Dr.Veerapot Lueprasitsakul , Thailand Quality Award , Kano’s House
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
– การบริหารงานประจำวัน คืออะไร
– ความสัมพันธ์ระหว่าง CFM และ DM
– หน้าที่ของผู้จัดการ หัวหน้างาน ,พนักงานสำหรับบริหารงานประจำวัน
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management
– กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
– การกำหนดกระบวนการ โครงสร้างองค์กร
– ผังกระบวนการทางธุรกิจ
ขันตอนการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
Plan
– การทบทวนโครงสร้างของฝ่าย
– การสรุปหน้าที่งานของฝ่าย
– การกำหนดวัตถุประสงค์งาน , INPUT , OUTPUT , KPI
– การระบุความปัจจัยเสียง
– การกำหนดผังกระบวนการปฏิบัติงาน
– จุดควบคุมและจุดตรวจสอบของงาน
– การระบุหน้าที่งานแต่ละตำแหน่ง
– คู่มือการทำงานและบันทึก
Do
– การมอบหมายงาน
– การฝึกอบรมหน้างาน และ การควบคุมด้วยสายตา
– การดำเนินงาน และ การรายงานผลการทำงาน
Check
– การตรวจงาน
Action
– การจัดการสิ่งผิดปกติ
– การปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน
Q&A

Total Page Visits: 1467 - Today Page Visits: 3