หลักสูตร การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฏหมาย

บทนำ หลักสูตร การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฏหมาย
พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่องค์กรมีการนำไปใช้ในกระบวนต่างๆ เพื่อก่อให้ผลผลิตและกิจกรรมสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้ทรัพยากรดังกล่าวสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับภาครัฐได้มีการออกกฎหมายเพื่อนำมาให้องค์กรต้องจัดทำแผนการลดใช้หรือการปรับปรุงหรือการใช้ประโยชน์พลังงานดังกล่าวอย่างคุ้มค่า

ดังนั้นการบริหารจัดการพลังงานจึงเป็นแนวทางที่องค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้พลังงานอย่างไรให้คุ้มค่า และสอดคล้องกับกฎหมายของภาครัฐ อันนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและมีทักษะในการดำเนินงานตามขั้นตอนหลักการพื้นฐานของระบบจัดการพลังงาน และสามารถจัดทำรายงานพลังงานได้

กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนผู้บริหารด้านพลังงาน, ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, ทีมงานจัดการพลังงาน และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
– ความเป็นมาของการจัดการพลังงานในองค์กร
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ประโยชน์องค์กรที่ได้รับ และหลักการพื้นฐานของระบบจัดการพลังงาน
– ขั้นตอนการดำเนิน การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะเบื้องต้นของการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดนโยบายด้านจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนงานอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและการประเมินจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงาน
– ขั้นตอนการจัดทำรายงานพลังงาน
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลักสูตร การจัดการพลังงาน อบรม การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน หลักสูตร ด้านพลังงาน , การจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม , การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  , ตัวอย่างโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน , กิจกรรม อนุรักษ์พลังงาน โรงงาน , หลักสูตรอบรมพลังงาน , อบรมผู้รับผิดชอบพลังงาน

Total Page Visits: 1233 - Today Page Visits: 1