หลักสูตร Process Approach & Risk Assessment การดำเนินการเชิงกระบวนการ และการประเมินความเสี่ยง สำหรับ ISO 9001 , IATF 16949 , ISO 14001 , ISO 45001

   บทนำ
   การออกแบบระบบบริหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องทำ เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์กันทั่วทั้งองค์กร ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองกันในแต่ละกระบวนการจนทำให้ผลลัพธ์ของงานที่คาดหวังออกมาดี
   ในการออกแบบระบบบริหารตามแนวทางของ ISO9001 , IATF16949 , ISO14001 , ISO45001 ใช้หลักการของ PDCA เข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร อีกทั้งยังมีแนวคิดการดำเนินงานเชิงกระบวนการและการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง น้อยคนนักที่จะเข้าใจความต้องการของระบบอย่างแท้จริง พยายามทำแต่เอกสารที่ไม่มีความจำเป็นและยังไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
    ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการต้องมีความรู้ด้าน PDCA ในแต่ละกระบวนการ การประเมินความเสี่ยง และ ซึ่งเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมองค์ประกอบในแต่ละกระบวนการคือ Turtle Diagram
    ความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม การคิดพบพื้นฐานนความเสี่ยงในการออกแบบระบบการทำงานจะเป็นการช่วยให้เราสามารถบ่งชี้สิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต และให้เราหาวิธีการป้องกันและเอาแนวทางนั้นไปวางแผนออกแบบระบบการทำงาน จึงทำให้มาตรฐานนที่เราออกแบบไว้เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการทำงานที่ป้องกันปัญหาทำให้งานได้ตามเป้าหมาย

    ปัจจัยเสี่ยงอาจมีทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภาพนอกที่เราควบคุมไม่ได้ การบ่งชี้จึงต้องการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยการระดมความคิด
    และนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบขั้นตอนการทำงานและวิธีการทำงานต่างๆ เพื่อทำให้ แต่ละกระบวนการมีประสิทธิผลตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบระบบบริหารคุณภาพในแต่ละกระบวนการที่ตนรับผิดชอบได้ โดยใช้ Turtle Diagram และ การประเมินความเสียง Risk Assessment ในการดำเนินงานเชิงกระบวนการ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมตรวจประเมิน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
1 วัน ตั้งแต่ 09.00-16.30

หัวข้อการอบรม

บทนำ
– ประโยชน์และตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบบริหาร
– ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
การออกแบบขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ
– ระบุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
– ทบทวนปัจจัยป้อนเข้าและออกของกระบวนการ
– การวิเคราะห์กระบวนการโดย Turtle Diagram
– Workshop ( Turtle Diagram )
– ระบุความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยง Risk Assessment
– แนวทางการป้องกันความเสี่ยง
– Workshop ( บ่งชี้ความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกัน )
– การออกแบบมาตรฐานการทำงานที่มุ่งเน้นการป้องกัน
– Workshop ( การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน )
– การจัดทำคู่มือการทำงาน ( WI )
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– ทฤษฎี 40% Workshop 60 %
– Workshop จะใช้กระบวนการตัวอย่างที่ทุกคนในกลุ่มมีความรู้ เช่น กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการรับสมัครงาน กระบวนการอบรม เป็นต้น เพื่อเป็นเคส ในการวิเคราะห์ Turtle Diagram และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment และออกแบบกระบวนการ

Total Page Visits: 3282 - Today Page Visits: 5