หลักสูตร QCC Committee การประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม QCC 2วัน สำหรับผู้เริ่มต้น

บทนำ
ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
Quality Control Circle ( QCC ) คือ “กลุ่มย่อยของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมตัวกันเพื่อทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ ที่ตนรับผิดชอบ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาทีมงานระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน”

จุดประสงค์ของการทำ QCC :
มุ่งพัฒนาความสามารถของสมาชิกและบรรลุความถูกต้องด้วยตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานน่ารื่นรมย์และน่าพอใจยิ่งขึ้น ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า และ ทำให้การบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมและการเคารพความคิดเห็นของพนักงาน
ประวัติความเป็นมา QCC

แหล่งความรู้ด้านขั้นตอนและเครื่องมือ

ปัจจุบันหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ให้การยอมรับว่ากิจกรรม QCC นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยในการยกระดับการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการปรับปรุงโดยตัวผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานเอง จึงทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสามารถรักษาสภาพได้และดีขึ้นแต่ปัญหาที่พบในการทำกิจกรรมของแต่ละองค์กรก็ย่อมแตกต่างกันไป

ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC เป็นการทำให้ทราบว่าผู้ดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีผลการกระทำที่มีประสิทธิผลหรือไม่ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผล ไม่ได้มีมาตรฐานกำหนดตายตัว แต่มีเพียงมิติที่ต้อง ยืนยัน คือ
– วิธีการบริหารทีมงานในการดำเนินกิจกรรม
– วิธีการเสริมสร้างความรู้ผ่านขั้นตอน , เครื่องมือ , และการแสดงความคิดเห็น
– ผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และผลลัพย์สุดท้าย
ผู้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรภายในองค์กรเอง ซึ่งอาจมีความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เทคนิคขั้นตอน ที่แตกต่างกัน ทำให้ผลการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เพียงแต่ผลลัพธ์ที่วัดค่าเป็นเพียงตัวเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกิจกรรม

ตัวอย่างตารางประเมินผลกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรม

ตัวอย่างตารางให้คะแนนกลุ่ม QCC
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้คณะกรรมการ QCC Committee เข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และสามารถสร้างแบบประเมินที่สอดคล้องกับ 3 มิติ รวมถึงการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการ QCC Committee ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ตำกว่า 5 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

ทบทวนหลักการ QCC & QC Tools
– หน้าที่งานของแต่ละฝ่าย ทีเกี่ยวข้องกับ PDCA และ SDCA
– ปัญหาและสาเหตุจากการทำงานประจำวัน
– แนวคิดและหลักการ QCC และวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
– กลไลความสำเร็จพื้นฐานของกิจกรรม QCC
– ขั้นตอนการดำเนินกิจกรมและเครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม 0-7
QCC Committee
– บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของ QCC Committee
ขั้นตอนการประกวด
– กรอบการพิจารณารอบเอกสาร
– Workshop ( ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล โดย Check List )
– การตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
* การบริหารทีมงาน
* การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม
* ผลการปรับปรุง
– Workshop ( สัมภาษณ์ ให้คะแนนหน้างาน )
– การประเมินผลรอบนำเสนองาน
– ตัวอย่างแบบประเมิน
– Workshop ( ฟังการนำเสนอและให้คะแนน )
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– การทบทวนขั้นตอนและเครื่องมืออาจตัดเนื้อหาทิ้งถ้ายืนยันได้ว่ากรรมการมีความเข้าใจ

ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
วันที่ 1
– WORKSHOP 1. เอกสาร QCC 5 กลุ่ม ( ทั้งที่สมบูรณืหรือไม่สมบูรณ์ก็ได้ ) Copy ตามจำนวนผู้เข้าอบรม
วันที่ 2
– WORKSHOP 2. เข้า ณ จุดปฏิบัติงานของกลุ่ม จะมีการสัมภาษณ์กลุ่ม QCC และตรวจสอบปรับปรุงจริงที่หน้างาน ( QCC 3 กลุ่ม ) ช่วงเช้า
– WORKSHOP 3. กลุ่ม QCC 3 กลุ่มนำเสนอผลงาน 15 นาที และให้กรรมการให้คะแนน ช่วงบ่าย

Total Page Visits: 1541 - Today Page Visits: 2