หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

บทนำ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน

ทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่น

องค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การทำงานมีมากมายหลายปัจจัยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือลูกจ้างทั่วไปสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องจึงต้องมีการให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม
บทนำ
– อัตราการประสบอันตรายทุกกรณี
– อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
– สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
– การป้องกันควบคุม
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– นโยบายความปลอดภัย ฯ
– ระเบียบข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
– ความปลอดภัยในสานักงาน (Office Safety)
– จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม
– ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Operation Safety)
– การยกเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีปลอดภัย(Safety Handling) : แรงคน
– การยกวัสดุด้วยมือเปล่าที่ถูกต้องปลอดภัย , รถยก , ปั้นจั่น ,
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ (Handtools Safety)
– ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
– ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บนที่สูง (Work at Height Safety)
– ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในที่อับอากาศ (Confined Space)
– ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับไฟฟ้า(Electrical Safety)
– ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับสารเคมี (Chemical Safety)
– อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคค(Personal Protective Equipment :PPE)
– การเตรียมความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
– ขั้นตอนปฏิบัติ “กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน”
– ป้ายเตือนและสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Sign)
– การรักษาความสะอาดในสถานที่ทางาน
Q&A

Total Page Visits: 1422 - Today Page Visits: 2