หลักสูตร APQP & PPAP : Advance Product Quality Planning 2nd & Production-Part Approval Process 4th

บทนำ

Advance Product Quality Planning ( APQP )คือ กิจกรรมเตรียมกระบวนการผลิตและบริการ ก่อนที่จะผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่ม Big Three คือ Ford/GM/DaimlerChrysler) จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การได้รับความต้องการหรือแนวคิดจากทางลูกค้าไปจนถึงการจัดตั้งตั้งทีมงาน,การวางแผน,การบริหารโครงการ จนกระทั้งมีกระบวนการผลิตจริงเกิดขึ้นในโรงงานโดยอาศัยบทเรียนเก่ามาแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาข้อบกพร่องเดิมซ้ำอีก

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ Advance Product Quality Planning : APQP
– เพื่อลดปัญหา ข้อขัดแย้ง และความเข้าใจผิด ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
– เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบ ทำให้เกิดความรวดเร็ว เสร็จทันเวลาไม่มีข้อผิดพลาด ลดปัญหาด้านคุณภาพ ลดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็น ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
– มุ่งความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คู่มือ Advance Product Quality Planning : APQP ได้แนะนำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมให้องค์กร ดังนั้นเวลาประยุกต์ใช้องค์กรต้อพิจารณาขั้นตอนทั้งหมดที่คู่มือแนะนำรวมถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินงาน
  กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ( PPAP ) เป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นสำหรับ การอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ซึ่งประกอบด้วย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า บันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกค้าและข้อกำหนดด้าน Spec ต่างๆเป็นที่เข้าใจตรงกับเป็นอย่างดีสำหรับลูกค้าและองค์กรผู้ผลิต และมีความเป็นไปได้ที่จะยังรักษาความสม่ำเสมอของอัตราการผลิตที่มีคุณภาพตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการทำธุรกิจร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนคุณภาพล่วงหน้าตามแนวทางของคู๋มือ Advance Product Quality Planning : APQP 2nd
2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการจัดเตรียมเอกสารเพื่อตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต New Modelตามแนวทางของคู๋มือ PPAP 4th

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
– วัตถุประสงค์ของการทำ Advance Product Quality Planning : APQP
– ข้อกำหนด IATF16949 ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
– เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
– เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
– เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
– เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
– เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
– Work Shop จัดทำแผน APQP

หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
– แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิตภายใต้เงื่อนไขของ PPAP
– การประยุกต์ใช้เทคนิคของ PPAP ให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน IATF16949
เทคนิคในการเตรียม Part Approved
– Section 1 General (ข้อกำหนดทั่วไป)
– Section 2 Requirements (ข้อกำหนดกระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์)
– Section 3 Customer Notification and Submission Requirements (การแจ้งลูกค้าและข้อกำหนดของการนำเสนอ)
– Section 4 Submission to customer – Levels of evidence (การยื่นให้ลูกค้า – ระดับของหลักฐาน)
– Section 5 สถานการณ์นำเสนอชิ้นส่วน (Part Submission Status)
– Section 6 ระยะเวลาจัดเก็บบันทึก (Record Retention)
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 70% Workshop 30%
– ทำกิจกรรมกลุ่มในการประเมินและร่วมกันระดมความคิด

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
– แฟ้มเอกสาร APQP และ PPAP ของผลิตภัณฑ์ที่เคยดำเนินการ
– ขั้นตอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ APQP และ PPAP รวมถึง Form ที่มีการประยุกต์ใช้

Total Page Visits: 1911 - Today Page Visits: 1