หลักสูตร SPC : Statistical Process Control 2nd การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ ( 1 วัน )

Keyword ค้นหาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร SPC , อบรม SPC , การประยุกต์ใช้ spc , SPC Training , อบรมหลักสูตร spc , ฝึกอบรม spc , statistical process control spc คืออะไร , การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ spc , คู่มือ SPC , SPC คืออะไร

บทนำ อบรมหลักสูตร spc
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ Statistical Process Control : SPC เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้องค์กรสามารถ “ลดความผันแปรของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์” ได้เพื่อทำให้สินค้าเข้าใกล้ SPEC กึ่งกลางที่ลูกค้ากำหนดมา และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากสินค้าด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จของระบบ IATF16949
ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติต้องมีความเข้าใจด้านคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละประเภท และ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลที่แสดงออกมา
ปัญหาที่พบในการควบคุมกระบวนการโดยทั่วไปคือผู้ดำเนินการไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการควบคุมกระบวนการ SPC ที่ถูกต้องโดยมุ่งเน้นแต่การเก็บข้อมูลมาแสดงผลเมื่อมีการผลิตเสร็จเพื่อส่งให้ลูกค้าเท่านั้นและอีกทั้งยังไม่เข้าใจรูปแบบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดูกราฟควบคุมและไม่สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาได้

ในกระบวนการมีความแปรผันเกิดขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้
1 สาเหตุธรรมชาติ (Common cause) เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ โดยค่าความผันแปรมีลักษณะเสถียรภาพ สามารถคาดการณ์ได้
2 สาเหตุผิดพลาด (Special cause) เป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุผิดพลาด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ค่าดังกล่าวจะไม่เสถียร และคาดการณ์ไม่ได้
เนื่องด้วยแนวคิดและหลักการ SPC นี้การใช้สถิติสำหรับการควบคุมและการแจ้งเตือนเมื่อพบปัญหาจึงจำเป็นในการผลิตเป็นอย่างมากโดยอธิบายในรูปต่อไปนี้
SPC จะถูกนำไปใช้ในในกระบวนการในแต่ละช่วงเวลาที่มีความแตกต่างกันโดยสามารถอธิบายให้เข้าใจโดยง่ายดังรูป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ Statistical Process Control : SPC ตามคำแนะนำของ AIAG
2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้เทคนิคทางสถิติควบคุมกระบวนการทั้งแบบ Variables และ Attribute

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

บทนำ
– ปัจจัยการผลิตและความแปรผันของผลผลิต
– ลักษณะของการเกิดคุณภาพในอดีตถึงปัจจุบัน
– จุดมุ่งหมายของ IATF16949 และข้อกำหนดที่เกี่ยงข้องกับ Statistical Process Control : SPC
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ
– SPC คืออะไร และแนวคิดการใช้ SPC เพื่อควบคุมกระบวนการ
– ความรู้พื้นฐานด้านสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ
• การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Measure of location)
• การวัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Dispersion)
– ฮิตโตแกรม แสดงความแปรผันในกระบวนการ
– แผนภูมิควบคุม เครื่องมือควบคุมกระบวนการ
– ความสัมพันธ์ระหว่างแผนภูมีควบคุมและฮิตโตแกรม
– การแจ้งเตือน ( Alarm ) ระหว่างผู้ควบคุมตัวแปรต้นและผู้ตรวจสอบตัวแปรตาม
– การเลือกใช้เครื่องมือควบคุมและประเมินผลกระบวนการ
การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการ Process Performance
– การคำนวณค่า Pp , Ppk
– เทคนิคการประมาณค่าโดยไม่ต้องใช้การคำนวณ
การควบคุมระหว่างผลิตโดยข้อมูลเชิงเดี่ยว
– แผนภูมิควบคุมค่าเดี่ยวและพิสัยเคลื่อนที่ X-MR
– ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
– เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
– เทคนิคการจัดทำกราฟควบคุม
• การแบ่งช่วงข้อมูลในกราฟควบคุม
• การใช้สี G Y R เพื่อบ่งชี้ความผิดปกติ
– การประเมินผลของ X-MR
การควบคุมและศึกษาระหว่างผลิตโดยข้อมูลแบบกลุ่ม
– แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย X-R
– ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
– เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
– การประเมินผลของ X-R และทำความเข้าใจกับสาเหตุที่น่าจะเป็นเช่น อาการจากเครื่องจักรสึกหรอ ตั้งเครื่องผิด เป็นต้น
– แผนภูมิควบคุม X-S และสูตรคำนวณ
ศึกษาความสามารถของกระบวนการ Process Capability
– การคำนวณค่า Cp , Cpk
– เทคนิคการประมาณค่าโดยไม่ต้องใช้การคำนวณ
 การควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต ข้อมูลแบบนับ Attribute
– แผนภูมิควบคุม P Chart , %
– ขั้นตอนการควบคุมและศึกษาระหว่างผลิต
– เก็บข้อมูลและกำหนดค่าควบคุม UCL , LCL
– การประเมินผลของ P
– วิธีการประเมินความสามารถ Capability ในการผลิตสินค้าดี
– แผนภูมิควบคุม np และสูตรคำนวณ
– แผนภูมิควบคุม u และสูตรคำนวณ
– แผนภูมิควบคุม c และสูตรคำนวณ
 การระบุ SPC ในเอกสาร PFMEA/Control Plan
– Q&A

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย 30% Workshop 70%
– การทำกิจกรรมทุกคนจะทำ workshop ที่สถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละหัวข้อ

สิ่งที่องค์กรต้องจัดเตรียม
เครื่องคิดเลข ไม่บรรทัดและดินสอ ถ้ามีปากกาเน้น สี เขียว เหลือง แดง จะดีมากเนื่องจากจะมีสอนการทำ การควบคุมด้วยการตาในกราฟควบคุมด้วย

Total Page Visits: 266 - Today Page Visits: 1